แผนการศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้แผนการศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี (เทียบเข้าเรียน แผน 1)  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แผนการศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี (เทียบเข้าเรียน แผน 2)  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้