หน้าแรก >> กลุ่มงานสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาและ ได้ทำงาน ตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งกำหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถทำสำเร็จได้ ภายใน 4 เดือน ซึ่งการสหกิจของนักศึกษา แต่ละชั้นปี จำเป็นต้องใช้ เอกสาร ประกอบรายงานสหกิจศึกษา ดังเอกสารดาวนฺ์โหลดข้างล่างนี้
ปฏิทินสหกิจศึกษา
  ปฏิทินสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 ประกาศหลักเกณฑ์การลงทะเบียนรายวิชา สหกิจศึกษา
  ข้อปฏิบัติและบทกำหนดโทษของนักศึกษาสหกิจศึกษา
  ข้อบังคับ /ระเบียบ / ประกาศ สหกิจศึกษา

กระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

    กระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภายในประเทศ
    กระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ต่างประเทศ

สหกิจศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

  สด 497  สหกิจศึกษา  
มจ 498 การเรียนรู้อิสระ
มจ 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ
 คู่มือสหกิจศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน
สารบัญ
บทที่ 1 สหกิจศึกษา
บทที่ 2 สหกิจศึกษาของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
บทที่ 3 กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
บทที่ 4 การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2 ปี ต่อเนื่อง) สด.498 ฝึกประสบการณ์  
 ขั้นตอนที่ 1 ให้ นศ download เอกสาร สด.498.01-03 กรอกรายละเอียด สด.498.01-02 ให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์ (กรอก แบบขออนุเคราะห์จัดทำหนังสือราชการภายนอก)  ที่ห้องบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2  เมื่อได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์ +เอกสาร สด.498.01-03 ให้ นศ. นำไปยื่นต่อหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ นศ.ต้องการจะฝึก เมื่อสถานประกอบการตอบรับ ให้นำใบตอบรับ จากสถานประกอบการ หรือ แบบตอบรับ สด 498.03 กลับมายื่นที่ห้องบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา เพื่อจัดทำหนังสือส่งตัว นศ.ฝึกประสบการณ์ ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 นำ หนังสือส่งตัว + เอกสารยืนยันการเข้าฝึกงาน สด 498.04 ไปยื่นต่อหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ในวันที่ นศ.เข้าฝึกวันแรก (วันที่ 18 เมษายน 66 )  เมื่อหน่วยงานกรอกแบบ สด 498.04 เรียบร้อยแล้ว ให้ นศ. นำแบบ สด 498.04 พร้อมกรอกแบบ สด.498.05 แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก ส่งกลับมาให้ที่คณะ (สามารถส่งด้วยตนเอง หรือ scan file ส่งมาให้ที่ งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา )
แบบฟอร์มสำหรับกลุ่มสหกิจศึกษา

สด.497.01-เอกสารติดต่อสหกิจศึกษา 

   

สด.497.02-ใบสมัครสหกิจศึกษา  

สด.497.03-แบบตอบรับนักศึกษา   

สด.497.04-ยืนยันการเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา  

สด.497.05-แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก   

สด.497.06 แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   

สด.497.07แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า   

สด.497.08แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา   

สด.497.09แบบฟอร์มขอส่งร่างรายงานปฏิบัติสหกิจศึกษา  

สด.497.10-1แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา (แบบปกติ)  

สด.497.10-2แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา (แบบออนไลน์)  

สด.497.11แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ  

สด.497.12 แบบฟอร์มประเมินสถานประกอบการสำหรับนักศึกษา  

สด.497.13แบบฟอร์มการให้คะแนนการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

สด.497.14แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  

   
   แบบขออนุเคราะห์จัดทำหนังสือราชการภายนอก  
 
  ข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการสหกิจศึกษาภายในประเทศ  update : 18/05/65
  ถามตอบ กลุ่มสหกิจศึกษา DC ปี 2565
   งานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้