Timeline การฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (2 ปี) ภาคการศึกษา 3/2566 

   

หน้าแรก >> กลุ่มงานสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาและ ได้ทำงาน ตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งกำหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถทำสำเร็จได้ ภายใน 16 สัปดาห์ ซึ่งการสหกิจของนักศึกษา แต่ละชั้นปี จำเป็นต้องใช้ เอกสาร ประกอบรายงานสหกิจศึกษา ดังเอกสารดาวโหลดข้างล่างนี้


สหกิจศึกษา 2566
   ปฏิทินสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 ประกาศหลักเกณฑ์การลงทะเบียนรายวิชา สหกิจศึกษา
 ข้อปฏิบัติและบทกำหนดโทษของนักศึกษาสหกิจศึกษา
 ข้อบังคับ /ระเบียบ / ประกาศ สหกิจศึกษา
กระบวนการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภายในประเทศ
 กระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ต่างประเทศ
รายวิชาสหกิจศึกษาศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
   สด 497  สหกิจศึกษา 
 มจ 498 การเรียนรู้อิสระ
 มจ 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ
 คู่มือสหกิจศึกษา
   ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน
  สารบัญ
  บทที่ 1 สหกิจศึกษา
บทที่ 2 สหกิจศึกษาของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
บทที่ 3 กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
บทที่ 4 การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 แบบฟอร์มสำหรับกลุ่มสหกิจศึกษา
     เอกสารสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา
เอกสารก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา
      สด.497.01-เอกสารติดต่อสหกิจศึกษา
สด.497.01-เอกสารติดต่อสหกิจศึกษา.pdf
      สด.497.02-ใบสมัครสหกิจศึกษา  
สด.497.02-ใบสมัครสหกิจศึกษา.pdf
      สด.497.03-แบบตอบรับนักศึกษา  
สด.497.03-แบบตอบรับนักศึกษา .pdf
เอกสารระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา
      สด.497.04-ยืนยันการเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา
      สด.497.05-แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก
      สด.497.06 แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สด.497.07 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า  
สด.497.08 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา   
เอกสารหลังจากปฏิบัติสหกิจศึกษา
สด.497.09 แบบฟอร์มขอส่งร่างรายงานปฏิบัติสหกิจศึกษา
สด.497.12 แบบฟอร์มประเมินสถานประกอบการสำหรับนักศึกษา  
     เอกสารสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
      สด.497.10-1 แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา (แบบปกติ)  
      สด.497.10-2 แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา (แบบออนไลน์) 
      สด.497.13 แบบฟอร์มการให้คะแนนการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
      สด.497.14 แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  
     
     เอกสารสหกิจศึกษา สำหรับสถานประกอบการ
      สด.497.11 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ  

  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (2 ปี ต่อเนื่อง) สด.498 ฝึกประสบการณ์  

ขั้นตอนที่ 1 ให้ นศ download เอกสาร สด.498.01-03 แล้วกรอกรายละเอียด สด.498.01-02 และ แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอหนังสือราชการ... ให้เรียบร้อยแล้วนำไปเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจคจบ เซนต์รับทราบ จากนั้นนำมายื่นที่ห้องบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา  เพื่อจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์

      สด.498.01-เอกสารติดต่องานสหกิจศึกษา.doc  
      สด.498.02-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา.doc 
สด.498.03-แบบตอบรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน.docx 
แบบขออนุเคราะห์จัดทำหนังสือ ราชการภายนอก
ขั้นตอนที่ 2  เมื่อได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์+เอกสาร สด.498.01-03 ให้ นศ.นำไปยื่นต่อหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ นศ.ต้องการจะฝึก   เมื่อสถานประกอบการตอบรับ ให้นำใบตอบรับจากสถานประกอบการหรือแบบตอบรับ สด 498.03 กลับมายื่นที่ห้องบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา เพื่อจัดทำหนังสือส่งตัว นศ.ฝึกประสบการณ์ ต่อไป
  กรณีที่ นศ ใช้ portfolio ติดต่อสถานประกอบการแล้วสถานประกอบการตอบรับ ให้นำใบตอบรับจากสถานประกอบการหรือแบบตอบรับ สด 498.03 กลับมายื่นที่ห้องบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา เพื่อจัดทำหนังสือส่งตัว ได้เลย  (ข้ามขั้นตอนที่ 2 แต่ในส่วนเอกสาร สด. นศ ต้องกรอกเหมือนเดิม)
ขั้นตอนที่ 3 นำ หนังสือส่งตัว + เอกสารยืนยันการเข้าฝึกงาน สด 498.04 ไปยื่นต่อหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ในวันที่ นศ.เข้าฝึกวันแรก (วันที่ 1 เมษายน 67 )  เมื่อหน่วยงานกรอกแบบ สด 498.04 เรียบร้อยแล้ว ให้ นศ.  นำแบบ สด 498.04   พร้อมกรอกแบบ สด.498.05   แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก        ส่งกลับมาให้ที่คณะ (สามารถส่งด้วยตนเอง หรือ scan file ส่งมาให้ที่ งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา )
สด.498.04-แบบยืนยันการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา.doc 
สด.498.04-แบบยืนยันการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา.pdf 
สด.498.05-แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและสถานประกอบการ.doc  
 
    แบบขออนุเคราะห์จัดทำหนังสือราชการภายนอก    
 
  
  สมุดบันทึกการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา    
  สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน สด 498 2 ปี ต่อเนื่อง   

 ข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการสหกิจศึกษาภายในประเทศ  (update 26 กย 66

  Facebook งานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

  เว็บไซต์ งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้