เอกสารการประชุมคณะกรรมการส่วนงานต่างๆ ของคณะ


  เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

  รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์

  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

   รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร

   รายงานการประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ทางการเงิน

   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารควบคุมความเสี่ยง

   รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

   รายงานการประชุมคณะกรรมการกายภาพ 

   รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

   รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5 ส

   รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว 

   รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

   รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา

   รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   รายงานการประชุมคณะวิเทศสัมพันธ์และต่างประเทศ