หน้าแรก ผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ประจำคณะ บุคลากรสำนักงานคณบดี

ผู้บริหารคณะสารสนเทศและการสื่อสาร รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์

Assoc. Prof. Dr.Somkiat Chaipiboon

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

Dean,Faculty of Information & Communication

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5401


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์  เจริญกุล

Asst. Prof. Kringkarn Jaroenkul

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

Vice-Dean,Faculty of Information & Communication

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5406

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา 

Asst. Prof. Piriya Kanjanakongkha

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

Vice-Dean,Faculty of Information & Communication

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5406

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล

 Asst. Prof. Dr.Napat Ruangnapakul

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Vice-Dean,Faculty of Information & Communication

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5406

  อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย 

Uthaiwan Sriwichai

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

Vice-Dean,Faculty of Information & Communication

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5406