ตารางติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567  (31 พ.ค. 67)

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290 

โทรศัพท์ 0 5387 5400-7    แฟกซ์ 0 5387 5408