หน้าแรก ผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ประจำคณะ บุคลากรสำนักงานคณบดี

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสารอาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์

 Dr.Mantana Phaksuwan

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Chair of the Bachelor of Arts Program in digital communications

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5407 (121)

อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย 

Uthaiwan Sriwichai

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Instructor of Bachelor of Arts Program in digital communications

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5406

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร

Asst. Prof. Dr.Napawan Archaphet

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Instructor of Bachelor of Arts Program in digital communications

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5407 (120)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา 

Asst. Prof. Piriya Kanjanakongkha

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Instructor of Bachelor of Arts Program in digital communications

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5407 (121)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์  เจริญกุล

Asst. Prof. Kringkarn Jaroenkul

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Instructor of Bachelor of Arts Program in digital communications

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5407 (125)

 อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม

    Witchaya Khotarathititham

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Instructor of Bachelor of Arts Program in digital communicationsns

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5407 (126)