หน้าแรก ผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ประจำคณะ บุคลากรสำนักงานคณบดี

คณาจารย์ ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์ ดร.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์

Dr.Pakawich Damrongkiattisak

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5407 (122)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล

 Asst. Prof. Dr.Napat Ruangnapakul

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5406

  อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล

 Dr.Sujittra Kaewseenual

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 540

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล

Asst. Prof.Peerawich Phaknonkuls