หน้าแรก ผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ประจำคณะ บุคลากรสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากรประจำสำนักงานคณบดีนางศิริพรรณ ขยัน

Siriphan Khayan

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

Director of the Dean's Office 

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5400 (103)


งานบริหารและธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

งานบริการวิชาการและวิจัย

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

 นางสาวกะรัต เทพศิริ

Karat Thepsiri

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5400

นางสาวเปรมจิตร เทพานนท์

Premjith Tepanont

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5403

 นางสาวเพียรสว่าง บูชา

Piansawang Boocha

 หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5404

นางสาวอุรัชชา สุวพานิช

Auracha Suwaphanich

หัวหน้างานบริการ วิชาการและวิจัย

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5400 (112)

 นายสมพร เกตุตะคุ

Somporn Kadtaku

หัวหน้างานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา 

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5405

 

 นางสาวณัฎทญา ภิรอด

Nattaya Pirod

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5403 (106)

 นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ

Patchareeya Kiasuwan

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5404 (105)

 ดร.วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย

Dr. Wattanapong Maifaey

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5405 (110)

 นายทศพร ทองบ่อ

Tossaporn Tongbor

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5403 (108)

 นายนพพร สุนะ

Nopporn Suna

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5409 (109)

 นายธนัยนันท์ โคตรคำ

Thanainan Khodkam

บุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา

เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5400