ประกาศข่าวทุนการศึกษา
ลำดับ ประเภททุนการศึกษา รายละเอียดทุน ระยะเวลา
1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาภาคการศึกษา 1-2567 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร   

10 ก.ค67
2

ประกาศคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567  

รายละเอียดเพิ่มเติม 1 ก.ค.2567
3

เอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 2567.pdf 

4

กรอกข้อมูลขอรับทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/67 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร แบบออนไลน์  

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี การศึกษา 2565

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี การศึกษา 2567

  • ให้นักศึกษาติดตามรายละเอียดการขอรับทุนการศึกษาของคณะสารสนเทศและการสื่อสารที่เว็บไซต์หรือเพจคณะสารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่ https://infocomm.mju.ac.th/wtms_dashDetail.aspx?dID=650
  • ให้นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครการขอรับทุนการศึกษา 67 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่ระบุไว้
  • ในส่วนของหนังสือรับรองจาก อาจารย์ที่ปรึกษา ให้นศ.กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วแจ้ง

        ความประสงค์ขอรับทุนกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่ออาจารย์จะได้เซนรับรองเอกสารให้กับ

น้องๆ  นำเอกสารตัวจริงทั้งหมดส่งที่ห้องงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา IC 102

https://forms.gle/DeScBk8KKhEt9HrcA

 แล้วกดส่ง submit ให้เรียบร้อย เป็นเสร็จสิ้นกระบวนการ

 

คำอธิบาย..... สำหรับเอกสารที่น้องๆ ปริ้นและนำมากรอกเอง รวมทั้งเอกสารแนบต่างๆ ให้นำส่งที่  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  ห้อง IC102  เพื่อจะได้นำไปประกอบการเบิกจ่ายเมื่อนักศึกษาได้รับทุนต่อไป สำหรับการกรอกเอกสารทางระบบออนไลน์ เพื่อจะได้สะดวกต่อคณะกรรมการในการพิจารณา เมื่อกรอกเอกสารเรียบร้อยแลัวให้กด submit ทุกครั้ง ระบบถือว่าท่านได้กรอกเรียบร้อยแล้ว


ประกาศคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567