แบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 

แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

 

แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต

ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45

แบบสอบถามข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ปี พ.ศ.2566

https://erp.mju.ac.th/surveyStudentLogin.aspx

https://e-plan.mju.ac.th/studentOfNew.aspx

https://maejo.link/?L=9YfR

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSdojxg_IlB5jm4qrNG9l_ZyDIgaGJbFMek-38BEIgpv49cJDw/viewformปรับปรุงข้อมูล 14/2/2566 14:38:18
, จำนวนการเข้าดู 0