แบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 

แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

 

แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต

ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมบัณฑิต

ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร


https://erp.mju.ac.th/surveyStudentLogin.aspx

https://sth.mju.ac.th/studentOfNew.aspx

https://maejo.link/?L=fii5

https://me-qr.com/4wjKMDx9ปรับปรุงข้อมูล 16/2/2567 9:22:56
, จำนวนการเข้าดู 0