สำนักงานสีเขียว (Green Office)
...
"คณะสารสนเทศและการสื่อสาร รณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน : สร้างความเข้าใจและตระหนักถึง Green Environment ปลอดภัย สะอาด ประหยัดพลังงาน"

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรม
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green รางวัล Green office ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรถ่ายรูปรับโล่เหรียญเงิน ระดับดีมาก จากการพิจารณาผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ระดับประเทศ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วม กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart University
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประเมินสำนักงานสีเขียว 2563 ปีแรก คว้ารางวัล 1 G เงิน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2563

  

 

แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว Green Office

  •     ความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนดสำนักงานสีเขียว 
  • การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  • เกณฑ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวด 1 1 3