รางวัลและความภูมิใจ

นักศึกษา

ทีม Film space คว้าทุน 500,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับทีม Film space จากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ ทีมละ 500,000 บาท ในโครงการวิจัยและพัฒนายกระดับการสร้างภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลกและพัฒนากำลังคนที่เชี่ยวชาญระดับสากล โดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม 29 กันยายน 2566

อาจารย์

ผศ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
เข้ารับเกียรติบัตรนักวิจัย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับเกียรติบัตรนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จำนวน 11 ผลงาน และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ 10 รางวัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ได้รับรางวัลจากผลงานสร้างสรรค์ หนึ่งใน 5F นโยบาย สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม (FOOD, FILM ,FASHION ,FIGHTING และ FESTIVAL) แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Please...See Us ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ Film Space ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31
อ่านเพิ่มเติม 27 กันยายน 2566

อาจารย์

กิจกรรม MJU Car Free Day 2023

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2023 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day ลดการใช้รถยนต์บุคคล รถจักรยานยนต์ โดยเดินทางด้วยการใช้จักรยานหรือเดิน ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร ซึ่งการใช้จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะเป็นพาหนะที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงใด ๆ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ปั่นจักรยานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สร้างมลพิษในการปล่อยควันพิษ ไม่มีปัญหามลภาวะทางเสียง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ่านเพิ่มเติม 22 กันยายน 2566

บุคลากร

กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล โดยกิจกรรมดังกล่าว่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ของการปฏิบัติสหกิจศึกษา และการสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม IC 311 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม 20 กันยายน 2566

อาจารย์

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 “กิจกรรมทิศทางการพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2567” ให้บุคลากรของคณะ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของคณะ ในวันที่ 18 - 19 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบุราภัฏรีสอร์ทเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม 20 กันยายน 2566

นักศึกษา

แนะแนวการศึกษาต่อ ให้น้องๆ นักเรียน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร และพี่ๆ สโมสรนักศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อด้านการสื่อสารดิจิทัล ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนพันธสัญญา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในกิจกรรมนอกจากจะมีการแนะแนวการศึกษาต่อด้านการสื่อสารดิจิทัล ยังมีกิจกรรมการเล่นเกมสื่อดิจิทัล และ virtual reality โดยน้องๆ นักเรียนโรงเรียนพันธสัญญา ให้ความสนใจอย่างมากมาย
อ่านเพิ่มเติม 14 กันยายน 2566

อาจารย์

ต้อนรับคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนปรินส์ ฯลฯ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวต้อนรับ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่เข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน ของสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีอาจารย์ บุคลากร และพี่ๆ สโมสรนักศึกษาพาน้องๆ ทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ อาทิ สตูดิโอถ่ายทำรายการโทรทัศน์,การถ่ายภาพ portrait ในสตูดิโอถ่ายภาพ,การถ่ายภาพแบบ outdoor หรือการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ virtual reality โดยน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน
อ่านเพิ่มเติม 14 กันยายน 2566

บุคลากร

ร่วมกิจกรรมแนะแนว
จิตวิทยาวัยรุ่น

อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรแนะแนวจิตวิทยาวัยรุ่น ในหัวข้อ การส่งเสริมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อบนโลกดิจิทัลให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัว ในสังคมสื่อสารดิจิทัลของโลกปัจจุบัน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม 13 กันยายน 2566

อาจารย์

แนะแนวศึกษาต่อ ให้น้องๆ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

คณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ นำคณาจารย์ของคณะ และพี่ๆ จากสโมสรนักศึกษาไปแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้องๆ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม 13 กันยายน 2566

นักศึกษา

กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการอบรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดอัตราเสี่ยง และการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้น
อ่านเพิ่มเติม 13 กันยายน 2566

นักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี ฯลฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (Start-ups Pitching Grooming) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ และร่วมมือกับบริษัท Amazon Global Selling Thailand มีวิทยากรโดยคุณธเธียร อนุจรพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Amazon Global Selling Thailand ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10ปี ในภูมิภาคเอเชีย มาบรรยายให้แก่นักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข
อ่านเพิ่มเติม 13 กันยายน 2566

นักศึกษา

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ผู้จัดการสำนักปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสังคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และว่าที่ ร.ต.หญิงรัตติกาล พันธรักษ์เดชา ผู้เชี่ยวชาญด้านปกป้องและฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสังคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และทีมงาน เป็นวิทยากรในการอบรม และจัดฐานการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมในยุคดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ,สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ่านเพิ่มเติม 9 กันยายน 2566

อาจารย์

กิจกรรมส่งเสริมการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ "การตีพิมพ์บทความวิจัยสาขานิเทศศาสตร์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากร แก่คณาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้อง IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75ปีแม่โจ้
อ่านเพิ่มเติม 6 กันยายน 2566

นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” ขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้ง มอลล์ จังหวัดลำพูน โดยนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้รับรางวัลในการประกวดภาพถ่าย จำนวน 4 รางวัล คือ นายวิสา อินทนุ รหัส 6418102386 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 5 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ,นายธวัชชัย ใจปวง รหัส 6418102343 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และนางสาวชลธิชา แก้วมนตรี รหัส 6418102424 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษาโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” แบ่งการประกวดภาพถ่ายออกเป็น 3 ช่วงฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter) ฤดูร้อน (Summer) และฤดูฝน (Rainy) เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนสลับหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี
อ่านเพิ่มเติม 1 กันยายน 2566

บุคลากร

ศิษย์เก่าคว้ารางวัล โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนวรรษ พรมแจ้ ศิษย์เก่า คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ชนะการประกวดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up ได้รับเงินลงทุนกว่า 1,000,000 บาท จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up กับภาคีผู้ร่วมจัดทำโครงการ โดยทีมจั๋นเป๊ง PRO MAX โดย คุณอนวรรษ พรมแจ้, และทีมงานเป็นสื่อภาคเหนือ ซึ่งนำเสนอความสมัยใหม่ โดยการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอวัฒนธรรม เข้ามาผสมกับความเป็นสากลและคนรุ่นใหม่ “ถึงเวลาเปลี่ยนความเก่า ให้กลายเป็นความเก๋า” โดยผลงานเด่นที่ผ่านมา คือจากการ์ตูนแก๊ก สู่ภาพยนตร์สุดน่าฮักฉบับล้านนา “ส้มป่อย” ได้เข้าชิงรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ในงานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30 อีกทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม และรางวัล The Finalist Best Entertainment สาขา Thai Movie จาก THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022
อ่านเพิ่มเติม 1 กันยายน 2566

บุคลากร

กิจกรรมส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม 20 กันยายน 2566

โครงการและนวัตกรรม

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 “กิจกรรมทิศทางการพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2567” ให้บุคลากรของคณะ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของคณะ ในวันที่ 18 - 19 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบุราภัฏรีสอร์ทเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม 20 กันยายน 2566

แนะแนวการศึกษาต่อ ให้น้องๆ นักเรียน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร และพี่ๆ สโมสรนักศึกษา ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อด้านการสื่อสารดิจิทัล ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนพันธสัญญา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในกิจกรรมนอกจากจะมีการแนะแนวการศึกษาต่อด้านการสื่อสารดิจิทัล ยังมีกิจกรรมการเล่นเกมสื่อดิจิทัล และ virtual reality โดยน้องๆ นักเรียนโรงเรียนพันธสัญญา ให้ความสนใจอย่างมากมาย
อ่านเพิ่มเติม 14 กันยายน 2566

ต้อนรับคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนปรินส์ ฯลฯ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวต้อนรับ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่เข้ามาเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน ของสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีอาจารย์ บุคลากร และพี่ๆ สโมสรนักศึกษาพาน้องๆ ทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ อาทิ สตูดิโอถ่ายทำรายการโทรทัศน์,การถ่ายภาพ portrait ในสตูดิโอถ่ายภาพ,การถ่ายภาพแบบ outdoor หรือการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ virtual reality โดยน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน
อ่านเพิ่มเติม 14 กันยายน 2566

ร่วมกิจกรรมแนะแนว
จิตวิทยาวัยรุ่น

อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรแนะแนวจิตวิทยาวัยรุ่น ในหัวข้อ การส่งเสริมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อบนโลกดิจิทัลให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัว ในสังคมสื่อสารดิจิทัลของโลกปัจจุบัน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม 13 กันยายน 2566

แนะแนวศึกษาต่อ ให้น้องๆ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

คณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ นำคณาจารย์ของคณะ และพี่ๆ จากสโมสรนักศึกษาไปแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้องๆ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม 13 กันยายน 2566

กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการอบรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดอัตราเสี่ยง และการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้น
อ่านเพิ่มเติม 13 กันยายน 2566

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี ฯลฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (Start-ups Pitching Grooming) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ และร่วมมือกับบริษัท Amazon Global Selling Thailand มีวิทยากรโดยคุณธเธียร อนุจรพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Amazon Global Selling Thailand ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10ปี ในภูมิภาคเอเชีย มาบรรยายให้แก่นักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข
อ่านเพิ่มเติม 13 กันยายน 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ผู้จัดการสำนักปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสังคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และว่าที่ ร.ต.หญิงรัตติกาล พันธรักษ์เดชา ผู้เชี่ยวชาญด้านปกป้องและฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสังคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และทีมงาน เป็นวิทยากรในการอบรม และจัดฐานการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมในยุคดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ,สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ่านเพิ่มเติม 9 กันยายน 2566

กิจกรรมส่งเสริมการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ "การตีพิมพ์บทความวิจัยสาขานิเทศศาสตร์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากร แก่คณาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้อง IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75ปีแม่โจ้
อ่านเพิ่มเติม 6 กันยายน 2566

รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” ขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้ง มอลล์ จังหวัดลำพูน โดยนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้รับรางวัลในการประกวดภาพถ่าย จำนวน 4 รางวัล คือ นายวิสา อินทนุ รหัส 6418102386 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 5 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ,นายธวัชชัย ใจปวง รหัส 6418102343 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และนางสาวชลธิชา แก้วมนตรี รหัส 6418102424 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษาโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” แบ่งการประกวดภาพถ่ายออกเป็น 3 ช่วงฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter) ฤดูร้อน (Summer) และฤดูฝน (Rainy) เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนสลับหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี
อ่านเพิ่มเติม 1 กันยายน 2566

ศิษย์เก่าคว้ารางวัล โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนวรรษ พรมแจ้ ศิษย์เก่า คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ชนะการประกวดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up ได้รับเงินลงทุนกว่า 1,000,000 บาท จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up กับภาคีผู้ร่วมจัดทำโครงการ โดยทีมจั๋นเป๊ง PRO MAX โดย คุณอนวรรษ พรมแจ้, และทีมงานเป็นสื่อภาคเหนือ ซึ่งนำเสนอความสมัยใหม่ โดยการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอวัฒนธรรม เข้ามาผสมกับความเป็นสากลและคนรุ่นใหม่ “ถึงเวลาเปลี่ยนความเก่า ให้กลายเป็นความเก๋า” โดยผลงานเด่นที่ผ่านมา คือจากการ์ตูนแก๊ก สู่ภาพยนตร์สุดน่าฮักฉบับล้านนา “ส้มป่อย” ได้เข้าชิงรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ในงานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30 อีกทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม และรางวัล The Finalist Best Entertainment สาขา Thai Movie จาก THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022
อ่านเพิ่มเติม 1 กันยายน 2566

กิจกรรมส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม 20 กันยายน 2566

ทีม Film space คว้าทุน 500,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับทีม Film space จากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ ทีมละ 500,000 บาท ในโครงการวิจัยและพัฒนายกระดับการสร้างภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลกและพัฒนากำลังคนที่เชี่ยวชาญระดับสากล โดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม 29 กันยายน 2566

ผศ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
เข้ารับเกียรติบัตรนักวิจัย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับเกียรติบัตรนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จำนวน 11 ผลงาน และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ 10 รางวัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ได้รับรางวัลจากผลงานสร้างสรรค์ หนึ่งใน 5F นโยบาย สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม (FOOD, FILM ,FASHION ,FIGHTING และ FESTIVAL) แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Please...See Us ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ Film Space ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31
อ่านเพิ่มเติม 27 กันยายน 2566

กิจกรรม MJU Car Free Day 2023

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2023 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day ลดการใช้รถยนต์บุคคล รถจักรยานยนต์ โดยเดินทางด้วยการใช้จักรยานหรือเดิน ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร ซึ่งการใช้จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะเป็นพาหนะที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงใด ๆ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ปั่นจักรยานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สร้างมลพิษในการปล่อยควันพิษ ไม่มีปัญหามลภาวะทางเสียง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ่านเพิ่มเติม 22 กันยายน 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล โดยกิจกรรมดังกล่าว่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ของการปฏิบัติสหกิจศึกษา และการสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม IC 311 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม 20 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวศึกษาต่อ ให้น้องๆ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

คณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ นำคณาจารย์ของคณะ และพี่ๆ จากสโมสรนักศึกษาไปแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้องๆ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม 13 กันยายน 2566

กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการอบรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดอัตราเสี่ยง และการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้น
อ่านเพิ่มเติม 13 กันยายน 2566

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี ฯลฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (Start-ups Pitching Grooming) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ และร่วมมือกับบริษัท Amazon Global Selling Thailand มีวิทยากรโดยคุณธเธียร อนุจรพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Amazon Global Selling Thailand ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10ปี ในภูมิภาคเอเชีย มาบรรยายให้แก่นักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข
อ่านเพิ่มเติม 13 กันยายน 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ผู้จัดการสำนักปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสังคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และว่าที่ ร.ต.หญิงรัตติกาล พันธรักษ์เดชา ผู้เชี่ยวชาญด้านปกป้องและฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสังคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และทีมงาน เป็นวิทยากรในการอบรม และจัดฐานการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมในยุคดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ,สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ่านเพิ่มเติม 9 กันยายน 2566

กิจกรรมส่งเสริมการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ "การตีพิมพ์บทความวิจัยสาขานิเทศศาสตร์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากร แก่คณาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้อง IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75ปีแม่โจ้
อ่านเพิ่มเติม 6 กันยายน 2566

รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” ขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้ง มอลล์ จังหวัดลำพูน โดยนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้รับรางวัลในการประกวดภาพถ่าย จำนวน 4 รางวัล คือ นายวิสา อินทนุ รหัส 6418102386 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 5 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ,นายธวัชชัย ใจปวง รหัส 6418102343 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และนางสาวชลธิชา แก้วมนตรี รหัส 6418102424 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษาโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” แบ่งการประกวดภาพถ่ายออกเป็น 3 ช่วงฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter) ฤดูร้อน (Summer) และฤดูฝน (Rainy) เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนสลับหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี
อ่านเพิ่มเติม 1 กันยายน 2566

ศิษย์เก่าคว้ารางวัล โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนวรรษ พรมแจ้ ศิษย์เก่า คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ชนะการประกวดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up ได้รับเงินลงทุนกว่า 1,000,000 บาท จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up กับภาคีผู้ร่วมจัดทำโครงการ โดยทีมจั๋นเป๊ง PRO MAX โดย คุณอนวรรษ พรมแจ้, และทีมงานเป็นสื่อภาคเหนือ ซึ่งนำเสนอความสมัยใหม่ โดยการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอวัฒนธรรม เข้ามาผสมกับความเป็นสากลและคนรุ่นใหม่ “ถึงเวลาเปลี่ยนความเก่า ให้กลายเป็นความเก๋า” โดยผลงานเด่นที่ผ่านมา คือจากการ์ตูนแก๊ก สู่ภาพยนตร์สุดน่าฮักฉบับล้านนา “ส้มป่อย” ได้เข้าชิงรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ในงานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30 อีกทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม และรางวัล The Finalist Best Entertainment สาขา Thai Movie จาก THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022
อ่านเพิ่มเติม 1 กันยายน 2566

กิจกรรมส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม 20 กันยายน 2566

ทีม Film space คว้าทุน 500,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับทีม Film space จากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ ทีมละ 500,000 บาท ในโครงการวิจัยและพัฒนายกระดับการสร้างภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลกและพัฒนากำลังคนที่เชี่ยวชาญระดับสากล โดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม 29 กันยายน 2566

ผศ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
เข้ารับเกียรติบัตรนักวิจัย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับเกียรติบัตรนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จำนวน 11 ผลงาน และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ 10 รางวัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ได้รับรางวัลจากผลงานสร้างสรรค์ หนึ่งใน 5F นโยบาย สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม (FOOD, FILM ,FASHION ,FIGHTING และ FESTIVAL) แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Please...See Us ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ Film Space ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31
อ่านเพิ่มเติม 27 กันยายน 2566

กิจกรรม MJU Car Free Day 2023

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2023 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day ลดการใช้รถยนต์บุคคล รถจักรยานยนต์ โดยเดินทางด้วยการใช้จักรยานหรือเดิน ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร ซึ่งการใช้จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะเป็นพาหนะที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงใด ๆ อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ปั่นจักรยานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สร้างมลพิษในการปล่อยควันพิษ ไม่มีปัญหามลภาวะทางเสียง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ่านเพิ่มเติม 22 กันยายน 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล โดยกิจกรรมดังกล่าว่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ของการปฏิบัติสหกิจศึกษา และการสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม IC 311 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม 20 กันยายน 2566

แหล่งเรียนรู้

กิจกรรมส่งเสริมการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ "การตีพิมพ์บทความวิจัยสาขานิเทศศาสตร์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากร แก่คณาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้อง IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75ปีแม่โจ้
อ่านเพิ่มเติม 6 กันยายน 2566

รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” ขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้ง มอลล์ จังหวัดลำพูน โดยนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้รับรางวัลในการประกวดภาพถ่าย จำนวน 4 รางวัล คือ นายวิสา อินทนุ รหัส 6418102386 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 5 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ,นายธวัชชัย ใจปวง รหัส 6418102343 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และนางสาวชลธิชา แก้วมนตรี รหัส 6418102424 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษาโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” แบ่งการประกวดภาพถ่ายออกเป็น 3 ช่วงฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter) ฤดูร้อน (Summer) และฤดูฝน (Rainy) เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนสลับหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี
อ่านเพิ่มเติม 1 กันยายน 2566

ศิษย์เก่าคว้ารางวัล โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนวรรษ พรมแจ้ ศิษย์เก่า คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ชนะการประกวดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up ได้รับเงินลงทุนกว่า 1,000,000 บาท จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up กับภาคีผู้ร่วมจัดทำโครงการ โดยทีมจั๋นเป๊ง PRO MAX โดย คุณอนวรรษ พรมแจ้, และทีมงานเป็นสื่อภาคเหนือ ซึ่งนำเสนอความสมัยใหม่ โดยการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอวัฒนธรรม เข้ามาผสมกับความเป็นสากลและคนรุ่นใหม่ “ถึงเวลาเปลี่ยนความเก่า ให้กลายเป็นความเก๋า” โดยผลงานเด่นที่ผ่านมา คือจากการ์ตูนแก๊ก สู่ภาพยนตร์สุดน่าฮักฉบับล้านนา “ส้มป่อย” ได้เข้าชิงรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ในงานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30 อีกทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม และรางวัล The Finalist Best Entertainment สาขา Thai Movie จาก THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022
อ่านเพิ่มเติม 1 กันยายน 2566

กิจกรรมส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม 20 กันยายน 2566