คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสนับสนุนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ Y&Archer, Korea ร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัพในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ Y&Archer บริษัทบ่มเพาะและเร่งรัดการพัฒนาสตาร์ทอัพออกสู่ตลาด (Accelerator) ที่ใหญ่ที่สุดติด 3 อันดับแรกของเกาหลี ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพ (Ministry of SMEs and Startups) ดำเนินการเชื่อมความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมสตาร์ทอัพระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเกาหลี โดยทาง Y&Archer จะได้ร่วมลงทุนในกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพภายใต้การดำเนินการของ Magrow Holding Company บริษัทโฮลดิ้งคัมปานีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นอกจากนี้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ยังได้เตรียมพร้อมในการขยายความร่วมมือในระดับคณะร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านการเป็นผู้ประกอบการ และ มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัลในประเทศเกาหลี โดยการประสานงานของ Y&Archer เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรต่อไป Facebook : https://www.facebook.com/icmaejoWebsite : https://infocomm.mju.ac.thWebsite MJU : www.mju.ac.th
23 พฤษภาคม 2567     |      10
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ กับบริษัท วายแอนด์อาร์เซอร์ สาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากบริษัท วายแอนด์อาร์เซอร์ สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Mr.Charles Kim, Executive Director of Global Strategy Center ในโอกาสเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ” โดยมีผู้บริหาร,คณาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับคณาจารย์ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในด้านการสร้างเสริมผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
23 พฤษภาคม 2567     |      24
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์การ,ด้านวิชาการ ,บริการวิชาการและการพัฒนานักศึกษา กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร,คณาจารย์และบุคลากร เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ ด้านวิชาการ ,การบริการวิชาการและการพัฒนานักศึกษา กับ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
19 พฤษภาคม 2567     |      32
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าศึกษา แลกเปลี่ยนรู้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร,คณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษา แลกเปลี่ยนรู้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี 2567 โดยมีนายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการทรัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณพื้นที่เขตป่าชายเลนอนุรักษ์ จ.ภูเก็ต
19 พฤษภาคม 2567     |      24
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์การ,ด้านวิชาการ ,บริการวิชาการและการพัฒนานักศึกษา กับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร,คณาจารย์และบุคลากร เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ ด้านวิชาการ ,การบริการวิชาการและการพัฒนานักศึกษา กับ ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ของวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
19 พฤษภาคม 2567     |      23
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งและพัฒนาผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษา
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งและพัฒนาผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษา (Entrepreneurship Acceleration Program)โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณนัฐพงศ์ จารวิจิต ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท ลิลูน่าเทค จำกัด (Pokpok) สตาร์ทอัพจากรายการอายุน้อยร้อยล้าน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุม IC311 ชั้น 3 อาคาร 75ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
9 พฤษภาคม 2567     |      238
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งและพัฒนาผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษา
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งและพัฒนาผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษา (Entrepreneurship Acceleration Program)โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณนัฐพงศ์ จารวิจิต ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท ลิลูน่าเทค จำกัด (Pokpok) สตาร์ทอัพจากรายการอายุน้อยร้อยล้าน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุม IC311 ชั้น 3 อาคาร 75ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
9 พฤษภาคม 2567     |      627
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม MAID Startup Scouting 2024 ขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมให้กับประเทศ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม MAID Startup Scouting 2024 เวทีคัดเลือกแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2567 สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีสตาร์ทอัพด้านการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 18 ทีม เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยเฉพาะด้านการเกษตรที่เป็นหนึ่งในห้าเสาหลักนวัตกรรมของชาติ ทั้งนี้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีบริการห้องจัดประชุมสัมมนาพร้อมทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ สตูดิโอถ่ายภาพ สตูดิโอถ่ายทอดสด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการยกระดับสมรรถนะของทรัพยากรคนของประเทศในทุกระดับ 
30 เมษายน 2567     |      838
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินสุขภาพใจเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (คิดดี จิตดี ชีวิตดี)” ภายใต้โครงการ Healthy and Happy Workplace ประจำปี 2567
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินสุขภาพใจเบื้องต้นสำหรับบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (คิดดี จิตดี ชีวิตดี)” ภายใต้โครงการ Healthy and Happy Workplace ประจำปี 2567 ให้แก่บุคลากรของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ได้รับการพัฒนาสุขภาพใจเบื้องต้นอย่างเหมาะสมต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง ตามหลักแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งความสุข  โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์การันตร์ วงศ์ปราการสันติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นวิทยากรในการอบรม  ณ ห้อง IC 106 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 เมษายน 2567     |      555
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านการสอบวัดระดับมาตราฐานการใช้โปรแกรมการออกแบบกราฟิก 2 ใบประกาศคือ Adobe Certified Professional Visual Design using Adobe Photoshop และ Adobe Certified Professional Visual Design using Adobe Illustrator
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - นางสาวรุจิรา พรมจาด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการ Thailand Design Creator Competition และผ่านการสอบวัดระดับมาตราฐานการใช้โปรแกรมการออกแบบกราฟิก 2 ใบประกาศคือ Adobe Certified Professional Visual Design using Adobe Photoshop และ Adobe Certified Professional Visual Design using Adobe Illustrator ด้วยการสนับสนุนการสอบโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT)ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการ (Authorized Training) จากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำ เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา - นายนนทพันท์ วรศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านการสอบวัดระดับมาตราฐานการใช้โปรแกรมการออกแบบกราฟิก Adobe Certified Professional Visual Design using Adobe Photoshop ได้คะแนนมากถึง 907 /1000 คะแนน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมากับทาง ARIT ด้วยเช่นกัน การได้รับใบประกาศนียบัตรนี้เป็นการรับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ ซึ่งประกาศนียบัตรนี้จะครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานทุกส่วนของโปรแกรม และได้รับการรับรองจาก Adobe Systems Inc. อย่างเป็นทางการว่า ผู้ที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับประกาศนียบัตรนี้ได้ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตผลงานได้อย่างแท้จริง
23 เมษายน 2567     |      961
ทั้งหมด 37 หน้า