คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานมหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” .
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมงานมหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดงาน มหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง ภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 20.00 นาฬิกา ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น G ลาน Avenue โซน A โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมร่วมเวทีเสวนาพิเศษ ในประเด็นความท้าทายในการสร้างการยอมรับผู้พ้นโทษ  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่-เวทีเสวนาพิเศษ ความท้าทายในการสร้างการยอมรับผู้พ้นโทษ ภายใต้แนวโดยคิด “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” โดยมีพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง และ CEO บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาจารย์วุฒิชัย วงศ์จิโรจน์ ประธานมูลนิธิบ้านพระพร และนายวรยศ บุญทองนุ่ม (แพท พาวเวอร์แพท) โดยมีนายมาฬิศร์ เชยโสภณ เป็นผู้ดำเนินการเวทีเสวนา-บูธคนหลังกำแพง ที่ออกไปประกอบอาชีพต่างๆ มาแสดงผลงานในอาชีพที่หลากหลาย ทั้งในด้านศิลปะ การแสดง อาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  -บูธหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง อาทิ บริษัท เนสเล่ (ไทย) จำกัด มูลนิธิมาดามแป้ง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิบ้านพระพร รายการอร่อยเลิศกับคุณหรีด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ฯลฯ - บูธร้านหับเผย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังและการแสดงความสามารถจากผู้ต้องขังของเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ เป็นต้น
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      50
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จับมือ Google News Initiative โคแฟค(ประเทศไทย) และ สสส. จัดอบรมรู้เท่าทันข้อมูลยุคเอไอ
เมื่อวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโคแฟคเสริมพลังพลเมืองเพื่อสังคมสุขภาวะยุคดิจิทัล: โคแฟคแสงเหนือรู้ทันข้อมูลยุคเอไอ จัดโดย Google News Initiative โคแฟค(ประเทศไทย) และ สสส. ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะอื่นๆ เข้าร่วมกว่า 400 คน กิจกรรมดังกล่าว มีคุณธนภณ เรามานะชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อมูล ได้แนะนำรูปแบบของข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนที่เกิดจากมนุษย์และเกิดจากการใช้ AI สร้าง เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทัน รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล เช่น Bard, Gemini Pro และ SynthID นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกการเช็คข่าวโดยการใช้ไลน์แชทบอท @cofact เพื่อเช็คข้อมูลข่าวลวงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
22 กุมภาพันธ์ 2567     |      146
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมติดตามโครงการของนักวิจัยในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับทุน บพค
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ในโอกาสที่มา การบรรยายหัวข้อ แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนากำลังคนและขีดความสามารถของประเทศ ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมในการนี้ คณะสารสนเทศและการสื่อสารได้อำนวยความสะดวก ในการจัดประชุมติดตามโครงการของนักวิจัยในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับทุน บพค. ณ ห้องประชุม 103 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันดังกล่าว
10 กุมภาพันธ์ 2567     |      186
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (คณบดี) และคณะศิลปะศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร (คณบดี) พร้อมด้วย คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล (คณบดี) เป็นสักขีพยานกับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ โดย คุณกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัดพร้อมด้วย และคุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและสนับสนุนกลุ่มงานอ้อย บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัดซึ่งการลงนามฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ภายใต้การถ่ายทอดความรู้ จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการของบริษัท รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของแต่ละฝ่าย ณ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
8 กุมภาพันธ์ 2567     |      377
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการวิชาการการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านทักษะดิจิทัล ประจำปี 2567 ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อ Digital Literacy, สมรรถนะทักษะดิจิทัล (Digital Intelligence) กับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) 17 ประการ และการใช้ Chat GPT เพื่อการศึกษาและการสร้างภาพประกอบอัตโนมัติ ณ ห้อง 304 คณะเศรษฐศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 กุมภาพันธ์ 2567     |      477
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา กับ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (คณบดี) และคณะผลิตกรรมการเกษตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (คณบดี) พร้อมด้วย คณะศิลปะศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร (คณบดี) เป็นสักขีพยานกับ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด โดยคุณไพฑูรย์ เบ้าลี กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนแวลลู จำกัด และคุณวินัย เบ้าลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัทกรีนแวลลู จำกัด ซึ่งการลงนามฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ภายใต้การถ่ายทอดความรู้ จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการของบริษัท รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของแต่ละฝ่าย ณ บริษัท กรีนแวลลู จำกัด จังหวัดปทุมธานี
8 กุมภาพันธ์ 2567     |      237
ทั้งหมด 35 หน้า