คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty of Information and Communication

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางที่เข้าศึกษาดูงาน ด้านการเรียนการสอน ของคณะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพเป็นผู้แทนคณบดี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและพี่ๆ จากสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นพี่เลี้ยงในการดูแล และร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้กับน้องๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพ การถ่ายทำภาพยนต์ การบันทึกเทปโทรทัศน์ และการบันทึกรายการวิทยุ เป็นต้น

ปรับปรุงข้อมูล : 4/7/2567 23:55:20     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 700

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

คณะสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการเตรียมความพร้อมแนะนําผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และเสริมทักษะนักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
ประมวลภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตร ตามโครงการรเตรียมความพร้อมแนะนําผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และเสริมทักษะนักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารดิจิทัล ร่วมสื่อสารผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตรให้กับนักศึกษารหัส 67 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะและให้ความรู้แก่นักศึกษาในการใช้ GEN AI เพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัลอีกด้วย
20 กรกฎาคม 2567     |      14
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “บริการวิชาการเพื่องานสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพ; สารสนเทศ - แม่แจ่ม การพัฒนาอาชีพยั่งยืน” ประจำปี 2567 :
#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “บริการวิชาการเพื่องานสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพ; สารสนเทศ - แม่แจ่ม การพัฒนาอาชีพยั่งยืน” ประจำปี 2567 : กิจกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Upskill และ Reskill การเพิ่ม ยก เปลี่ยนทักษะใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมชุมชน (Social Enterprise: ES) หัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (หมู) ในวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน - สันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ วิทยากรโดย คุณ นางพจนพรรณ สุทธิดุก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทาป่าเปา ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม: แม่ปาน - สันเกี๋ยง โมเดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาความเป็น Area based ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างมูลค่า พัฒนาและยกระดับต่อยอดผลผลิตสินค้าเกษตร สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ตลาด (ผู้บริโภค), นักการตลาด, ผู้ค้าปลีก, นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการธุรกิจ (Startup), วิสาหกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน 3) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภาคเอกชน/ภาคประชาชนสู่นักศึกษา เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธี ในการสร้าง พัฒนา และจัดทำแผนธุรกิจ รวมถึงมีโอกาสได้ทดลองนำเสนอผลงาน/สินค้า/ผลิตภัณฑ์ และแผนธุรกิจ ร่วมกับนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ร่วมลงทุน ฯลฯ
19 กรกฎาคม 2567     |      31
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบรางวัลการแข่งขันพิชชิ่ง MAID Startup Scouting 2024 เพื่อค้นหาสตาร์ทอัพด้านเกษตรและอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบรางวัลจากการแข่งขันพิชชิ่ง MAID Startup Scouting 2024 เพื่อค้นหาสตาร์ทอัพด้านเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดี คณะสารสนเทศสนเทศและการสื่อสาร เป็นหัวหน้าโครงการ สำหรับสตาร์ทอัพที่ได้รับรางวัลในปีนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการแข่งขันคือ 1. แนวคิดเริ่มต้น และ 2.พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งทุกทีมจะต้องมีสมาชิกที่อยู่พื้นที่ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอด สื่อสารนวัตกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรม ทั้งนี้มีทั้งอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้หลากหลายคณะได้เข้าร่วมทีมสตาร์ทอัพ โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้ในการออกแบบการนำเสนอเพื่อการพิชชิ่งกับสมาชิกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 กรกฎาคม 2567     |      29