คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

ปรัชญา : “พัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศด้านสื่อ สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัล อันเป็นรากฐานสู่การพัฒนาการเกษตรเพื่อชุมชนสังคม และประเทศอย่างยั่งยืน”    

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย พร้อมคณะเข้าร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี, รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดี #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร, รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ในการนี้ โดยมีผู้ประสานงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร, อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี รองคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์, อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ, อาจารย์ ดร.ศรันย์ จันทร์ทะเล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.กาญจนา นาคประสม รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่v        1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Learning) บูรณาการการสอนเข้ากับรายวิชาต่าง ๆ เพื่อมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านความฉลาดทางวัฒนธรรม (CQ: Cultural Intelligence) และก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ        2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาให้มีองค์ความรู้และเข้าใจในการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรู้ผ่านประเด็นทางสังคมโลก        3. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาตระหนักในความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคม        ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
26 พฤษภาคม 2566
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร พร้อมเครื่องสังฆทาน และข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร พร้อมเครื่องสังฆทาน และข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งคณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมเครื่องสังฆทาน และข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ ลานสนามหญ้าหน้า อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนที่พระสงฆ์จะเสวนาธรรม ให้บุคลากร หัวข้อ พระ-ทำ-สร้างสุข ณ.ห้อง ic311 ชั้น 3 อาคาร 75ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 พฤษภาคม 2566
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากเวทีการประกวด สื่อVDO สิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ในสายตาคนท้องถิ่น...จากผลงานเรื่อง 'Again'
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับ นายชลธิศ แก้วเป็ง รหัส 6218102321 และนางสาวจุฑามาศ จอมจันทร์ รหัส 6218102314 นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากเวทีการประกวด สื่อVDO สิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ในสายตาคนท้องถิ่น...จากผลงานเรื่อง 'Again'  เข้ารับรางวัลในงานประกาศผลฯ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2566 โดยรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร. จัดโดย #มูลนิธิสื่อประชาธรรม สนับสนุนโดย#กองทุนสิ่งแวดล้อม#สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25 พฤษภาคม 2566
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากร”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการองค์การ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน /การใช้เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ เพื่อการพัฒนา/ การขับเคลื่อนองค์การ/ การพัฒนาชุมชน การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน/ การสร้างผู้ประกอบการ (Start up) รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องด้านการทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ “EECi” เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เข้าศึกษา ทุ่งโปรงทอง ห้องเรียนธรรมชาติปากน้ำประแส  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลใส่ใจและให้ความสำคัญในระบบนิเวศของป่าชายเลน เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของจ.ระยอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป โดยสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทุ่งโปรงทอง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของ ป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง จุดเด่นของบริเวณนี้คือต้นโปรงที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ สะท้อนสีเขียวอ่อนตา จนเรียกว่า เป็นทุ่งโปรงทอง  ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดระยอง
15 พฤษภาคม 2566
ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับทุนวิจัย "โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น(สตาร์ทอัพ) ด้านการเกษตรเทคโนโลยีเชิงลึกในระยะเริ่มต้น (AgBioTech Incubation 2023)
#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับทุนวิจัย "โครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น(สตาร์ทอัพ) ด้านการเกษตรเทคโนโลยีเชิงลึกในระยะเริ่มต้น (AgBioTech Incubation 2023)" จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 พฤษภาคม 2566
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 ผู้ช่วยศาตราจารย์พิริยะ การจน์คงคา รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรคณะฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ 4 ปี แห่งการบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยพระบรมราโชบายสุขุมคัมภีรภาพ เพื่อความวัฒนาถาวรแห่งประเทศชาติและประชาชนมาเป็นลำดับ ทั้งยังทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะ อุตสาหะ และพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นที่จะสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์ และสร้างความสิริสวัสดิ์พิพัฒนไพบูลย์แก่ประเทศชาติ ทรงส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรัก ความสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และตั้งมั่นบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
8 พฤษภาคม 2566
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( คณะสารสนเทศและการสื่อสาร )
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( คณะสารสนเทศและการสื่อสาร )  เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าเยี่ยมชม และรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งมอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร (คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ) โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม IC311 ชั้น 3 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
3 พฤษภาคม 2566
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาท และให้รายละเอียดการผลิตสื่อแก่นักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2565 ณ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านวิชาการสื่อสารดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ชุมชนในพื้นที่ อาทิ ผลิตภัณฑ์แคบหมู,ถั่วเน่า,น้ำอ้อย และบ่อน้ำเย็น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในชุมชนเป็นต้น
4 เมษายน 2566
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 ให้แก่นักศึกสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 9 ทุน โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวณัฎฐนัญญา นาใต้ , นายภาณุพงษ์ วรรณราช , นายเอกอภิภัทร์ กุลรัตนรักษ์ , นางสาวแสงดาว เวหะชาติ , นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน , นายภูวไนย พึ่งศรี , นายเกษฎา สมเวที , นายศราวุธ อนันคำ , นาย พัศกรจรัส คำแดง โดยจัดพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 15 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการมอบทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นจำนวนทุนละ 5,000 บาท
28 ธันวาคม 2565
โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH)
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะสำเร็จการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสื่อสารดิจิทัลก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความรับรู้ในศักยภาพของนักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสด 482 นิทรรศการร่วมสมัย ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง เรียนรู้ในเรื่องการจัดการ การติดตั้ง และ ระเบียบของสถานที่จัดงาน ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและต้องมีการเตรียมงานล่วงหน้า และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
17 ตุลาคม 2565
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถ่ายภาพกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก กิจกรรม : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ” ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (TCAS 66) วิทยากรจาก ทปอ.รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (ผู้จัดการระบบ TCAS) ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ ครูแนะแนว จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
30 กันยายน 2565
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาท และให้รายละเอียดการผลิตสื่อแก่นักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2565 ณ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านวิชาการสื่อสารดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ชุมชนในพื้นที่ อาทิ ผลิตภัณฑ์แคบหมู,ถั่วเน่า,น้ำอ้อย และบ่อน้ำเย็น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในชุมชนเป็นต้น
4 เมษายน 2566
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 ให้แก่นักศึกสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 9 ทุน โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวณัฎฐนัญญา นาใต้ , นายภาณุพงษ์ วรรณราช , นายเอกอภิภัทร์ กุลรัตนรักษ์ , นางสาวแสงดาว เวหะชาติ , นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน , นายภูวไนย พึ่งศรี , นายเกษฎา สมเวที , นายศราวุธ อนันคำ , นาย พัศกรจรัส คำแดง โดยจัดพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 15 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการมอบทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นจำนวนทุนละ 5,000 บาท
28 ธันวาคม 2565
โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH)
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะสำเร็จการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสื่อสารดิจิทัลก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความรับรู้ในศักยภาพของนักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสด 482 นิทรรศการร่วมสมัย ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง เรียนรู้ในเรื่องการจัดการ การติดตั้ง และ ระเบียบของสถานที่จัดงาน ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและต้องมีการเตรียมงานล่วงหน้า และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
17 ตุลาคม 2565
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถ่ายภาพกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก กิจกรรม : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ” ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (TCAS 66) วิทยากรจาก ทปอ.รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (ผู้จัดการระบบ TCAS) ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ ครูแนะแนว จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
30 กันยายน 2565
ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าถ่ายทำวิดีทัศน์
11/1/2566 16:43:10
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
28/12/2565 11:34:37
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี 2565 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
20/12/2565 17:20:57
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มหกรรม guidance Expo 2023
1/12/2565 12:00:09
โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH)
17/10/2565 15:54:42
คุณสมบัติ นิ่มเงิน ที่ปรึกษาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบ “ทุนการศึกษา” ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
5/10/2565 22:51:55
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ก.ค.64
14/7/2564 16:31:12

สื่อวีดิทัศน์

?? แนะนำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร  ?? เกษตรอินทรีย์ คือ สมดุลของธรรมชาติ ?? องค์ความรู้ เรื่อง การตรวจคุณภาพดิน (ภาษาลาว)

?? ฝายชะลอน้ำกับการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ?? น้ำเเละชีวิต สารคดีการเกษตรที่ยั่งยืน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ?? Info graphic การบริหารจัดการแหล่งน้ำ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง 


?? โคกหนองนา Model บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง  ?? ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 ดูวิดีโอเพิ่มเติม..Click