คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน (work manual) 2566

คู่มือ-การตัดต่อเบื้องต้นด้วยโปรแกรม-Davici-Resolve -สมพร เกตุตะคุ 

คู่มือปฏิบัติงาน สนับสนุนทุนวิจัยคณะฯ -อุรัชชา สุวพานิชย์ 

คู่มือปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 -เพียรสว่าง บูชา 

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ ด้วยโปรแกรม capcut - นพพร สุนะ 

คู่มือปฏิบัติงานจากกระบวนการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร - ศิริพรรณ ขยัน 

คู่มือการปฏิบัติงาน (work manual) 2565
คู่มือปฏิบัติงาน การขออนุมัติ/ขออนุญาต และการรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา /ฝึกอบรม ของบุคลากรคณะสารสนเทศฯ - กะรัต เทพศิริ  

คู่มือปฏิบัติงาน -OBS-คู่มือการถ่ายทอดสดผ่านระบบ-OBS-ระดับ-Broadcast นายสมพร เกตุตะคุ 

คู่มือ การออกแบบ ด้วยโปรแกรม Canva เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ -นพพร สุนะ 

คู่มือปฏิบัติงาน - การเดินทางปฏิบัติงานด้านวิจัย บริการวิชาการ - อุรัชชา สุวพานิช 

คู่่มือการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี_ศิริพรรณ-ขยัน 

คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร - พัชรียา ข่ายสุวรรณ 

คู่มือการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร - เพียรสว่าง บูชา  

คู่มือการลงทะเบียนเรียน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2565 - นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย 

คู่มือการปฏิบัติงาน (work manual) 2564

คู่มือ-การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว - สมพร เกตุตะคุ.pdf 

คู่มือการปฏิบัติงาน-การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-อุรัชชา สุวพานิช.pdf 

คู่มือการปฏิบัติงาน- ขั้นตอนการบริหารสัญญา นายทศพร ทองบ่อ.pdf 

คู่มือการปฏิบัติงาน-การขอตำแหน่งทางวิชาการ(สายวิชาการ)-นส กะรัต เทพศิริ.pdf 

คู่มือเดินทางไปราชการขึ้นบนเว็ปไซต์ของคณะสารสนเทศฯ - เปรมจิตร์ เทพานนท์.pdf  


คู่มือการเขียน-มคอ.3-4-รูปแบบ-Aun-QA พัชรียา ข่ายสุวรรณ.pdf 


คู่มือสหกิจศึกษา-วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย.pdf  


คู่มือ การทำเว็บไซต์ตามTemplate ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นพพร สุนะ.pdf 


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี-เพียรสว่าง บูชา.pdf 


คู่มือการบริจาคเงินให้ส่วนราชการ - ณัฎทญา ภิรอด.pdf ปรับปรุงข้อมูล 25/9/2566 16:30:46
, จำนวนการเข้าดู 0