ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

FLOWCHART - กระบวนการให้คำปรึกษากรณีนักศึกษาเกิดปัญหาระหว่างเรียนหรือมีโทษทางวินัยนักศึกษา -วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย 
Flowchart ขั้นตอน การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร - อุรัชชา สุวพานิช 
Flowchart ขั้นตอนการขอลาศึกษาต่อ การรายงานผลการศึกษา และการขอขยายเวลาการศึกษา ของบุคลากรในสังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร -กะรัต เทพศิริ 

Flowchart กระบวนการเบิกค่าสมนาคุณอาจารย์ผู้สอน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวณัฏฑญา ภิรอด

Flowchart การขอรับทุนการศึกษาของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เปรมจิตร เทพานนท์

Flow-chart-ขั้นตอนการบริหารจัดการ-ข้อร้องเรียน-ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ-คณะสารสนเทศและการสื่อสาร - สมพร เกตุตะคุ 

Flowchart ขั้นตอน แนวปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินงานด้านการเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต - นพพร สุนะ


Flowchart ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร -เพียรสว่าง บูชา


Flowchart ขั้นตอนการจัดการความรู้ (knowledge Management)คณะสารสนเทศและการสื่อสาร -พัชรียา ข่ายสุวรรณ 

Flowchart ขั้นตอน แนวปฏิบัติ เรื่องการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ นพพร สุนะ

Flowchart เรื่องขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ - ศิริพรรณ ขยัน 

flowchart ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุ-ขึ้นเว็ปไซต์ - ทศพร บ่อทอง  

กระบวนการพิจารณาการลาพักการศึกษา-หรือการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา-2566 นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย 

Flow chart การเดินทางปฏิบัติงานด้านวิจัย บริการวิชาการ - อุรัชชา สุวพานิชย์ 
Flowchart ขั้นตอนการขออนุมัติ/ขออนุญาต และการรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ของบุคลากร - นางสาวกะรัต เทพศิริ 

Flowchart ขั้นตอนการรับเงินของส่วนงานราชการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร - น.ส.ณัฎทญา ภิรอด 

Flowchart ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุโครงการ -  นายทศพร ทองบ่อ

Flowchart ขั้นตอนการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ -  นายสมพร เกตุตะคุ  

Flowchart ขั้นตอน แนวปฏิบัติ เรื่องการนำนักศึกษาออกนอกพื้นที่ และต่างจังหวัด - นพพร สุนะ  r

Flowchart แนวปฏิบัติการเดินทางไปปฏิบัติงานและรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงาน- เปรมจิตร เทพานนท์ 2565 

Flowchart -การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ - เปรมจิตร เทพานนท์ 2565 

Flowchart ขั้นตอนการเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประเมินตนเอง (sar) ระดับคณะของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พัชรียา ข่ายสุวรรณ 2565  

Flowchart ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโครงการ-กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ปี 2565) เพียรสว่าง บูชา 
เอกสารแนบ  แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ.docx

 Flowchart กระบวนการดำเนินงานการประเมินผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - ศิริพรรณ ขยัน 

Flowchart การขออนุญาตทำงานนอกเวลาราชการและยืม-คืนกุญแจ เปรมจิตร เทพานนท์ 

FLOWCHART ขั้นตอน-การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-สายวิชาการ - กะรัต เทพศิริ 

FLOWCHART ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อุรัชชา สุวพานิช 

FLOWCHART-ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ-ประกอบเล่ม-ปี 64- น.ส.เพียรสว่าง บูชา  


Flowchart-ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างเหมาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร น.ส.ณัฎทญา ภิรอด  


Flowchart- ขั้นตอนการรับบริจาคเงิน น.ส.ณัฎทญา ภิรอด  


FLOWCHART- ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ น.ส. เปรมจิตร เทพานนท์  


FLOWCHART- ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปฝึกอบรม-สัมมนา-และอื่นๆ น.ส. เปรมจิตร เทพานนท์ 


FLOWCHART- ขั้นตอนการรับบริจาคพัสดุ-คณะสารสนเทศและการสื่อสาร นายทศพร ทองบ่อ 


FLOWCHART-กระบวนการดำเนินการประเมินผลฯ-TOR นางศิริพรรณ ขยัน


FLOWCHART-ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกและการยืมเงินโครงการ-กิจกรรม น.ส. เปรมจิตร เทพานนท์  


FLOWCHART-ขั้นตอนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง นายทศพร ทองบ่อ  


FLOWCHART- ขั้นตอนการเสนอรูปเล่มรายละเอียดหลักสูตร-มคอ.2 -นายสมพร เกตุตะคุ   


FLOWCHART-กระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย  


FLOWCHART- กระบวนการปฏิบัติงาน เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษร่วมสอน นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย

FlowChart การขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง IC 301 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร นายนพพร สุนะ

Flowchart ขั้นตอนการจัดทำบันทึก MOU-MOA  - น.ส.อุรัชชา สุวพานิช

FLOWCHART-ขั้นตอนการก่อสร้าง-ตรวจรับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  - นายทศพร ทองบ่อ

FLOWCHART-ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ห้องเรียน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย

FLOWCHART-ขั้นตอนการเดินทางไปปฏิบัติงาน ภายในประเทศ พร้อมภาคผนวก - นางยุคนธร ชำนาญ

FLOWCHART-ขั้นตอนการตรวจสอบผลการสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี-สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล-พค2563 นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย

FLOWCHART-ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ-ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา-CUPT-QMS-Guidelines นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ 

Flow-chart-ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรฯ มคอ.2. นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ 

FLOWCHART-ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ - นางยุคนธร ชำนาญ

FLOWCHART-ขั้นตอนการเสนอและดำเนินโครงการ-กิจกรรมของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร -  น.ส.เพียรสว่าง บูชา

FLOWCHART-กระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา-ต่างประเทศ -นายวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย