คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty of Information and Communication

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุม รับรองคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียน (Thai Geographical Indication; GI) ในนาม "ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร" ร่วมกับ จ.พิจิตร โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ) เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับ องค์การภาครัฐใน จ.พิจิตร, ผู้ประกอบการภาคเอกชน, เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ, หอการค้า จ.พิจิตร และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ จ.พิจิตร

ปรับปรุงข้อมูล : 2/8/2562 16:28:04     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 673

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวงานวิจัย

ข่าวล่าสุด

รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารเป็นวิทยากร การใช้สื่อออนไลน์เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรม KM ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อ “การใช้สื่อออนไลน์เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบActive Learning” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือออนไลน์กว่า 7 แพลตฟอร์ม และยังมีการสาธิตกิจกรรมสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมด้วยการใช้ Game Based Learning และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอบคุณภาพจาก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 มิถุนายน 2567     |      61
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรม "การออกแบบสร้างสรรค์สื่อและองค์ประกอบสื่อสุขภาวะบน Co-creation Platform" ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรม "การออกแบบสร้างสรรค์สื่อและองค์ประกอบสื่อสุขภาวะบน Co-creation Platform" ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสินีนาฏ เทพบุญ Creative Content & Producer Digital Media และคุณณัฐวิชญ์ สระรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายน์ ซีจี สตูดิโอ จำกัด เป็นวิทยากร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ . ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และสร้างบรรยากาศการเรียนให้นักศึกษาได้ “ลงมือปฏิบัติ” เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของนักศึกษาด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิชาชีพและผู้ประกอบการด้านสื่อ ณ ห้องประชุม IC311 ชั้น 3 อาคาร 75ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
13 มิถุนายน 2567     |      136
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับคณะผู้บริหาร จาก Department of Agroindustrial Technology, Agro-Industrial Engineering ,IPB University, West Java ประเทศ Indonesia
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญจาก Prof. Dr. Endang Warsiki, Dr. Ir. Sugiarto และ Dr. Elisa Anggraeni คณะผู้บริหาร จาก Department of Agroindustrial Technology, Agro-Industrial Engineering, Institut Pertanian Bogor หรือ IPB University, West Java ประเทศ Indonesia ให้บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง Pioneering Research & Innovative Practices of Sustainable Agriculture and Good Production, case study of Maejo Agri-Food Innovation District (ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้) ทั้งนี้โครงการการพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
12 มิถุนายน 2567     |      143