คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2563 19:05:11     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8

กลุ่มข่าวสาร :

รองศาสตราจาย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาพัฒนาทักษะด้านสื่อดิจิทัล ให้มีทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ โดยมีอาจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ การใช้งานเพลตฟอร์มดิจิทัลในการตรวจสอบข่าวบิดเบือน ให้กับน้องๆ  นักศึกษา โดยจะมุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปถ่ายทอด และเป็นแบบอย่างกับเพื่อนๆ น้องๆ นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนคนอื่นๆ ได้นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสา ให้กับนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน์ ให้กับส่วนรวม คณะ หรือพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย อันจะเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้กับนักศึกษา

ข่าวล่าสุด