คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค

วันที่ 20 มกราคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสื่อสารดิจิทัลรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานคลิปวิดีโอ “โป่งแยงฟาร์ม” โดยทีม Win Hurricane ซึ่งสมาชิกในทีมมีดังนี้
1.ฉัตรมงคล ไชยวงศ์
2.ญาดา ปะละปิก
3.ณัฎฐณิชา บัวกัน
4.ธีรพัฒน์ เพ็ชรชุมพล
5.ปฎิพงศ์ แปงกุลณะ
6.ปาฎิหาริย์ บุษดี
7.ภาคิน พันธุ์เกษม
8.ศุภวัฒน์ อิ่นแก้ว
9.หัสวรรษ สุริยา
10.ปพัชญา สุทธา
           
ส่วนรางวัลชมเชยจากผลงานคลิปวิดีโอ กาแฟ ณ แม่ตอนหลวง โดยทีม แมวสีขา สมาชิกทีมแมวสีขา มีดังนี้
1.เจษฎา ระวาดชู
2.ธิดารัตน์ บัวเย็น
3.นิสารัตน์ อ่ำศรี
4.บุษบา ธารดิลก
5.ปพิชญา สัสดี
6.หทัยกาญจน์ อิ่นแก้ว
7.ทวีทรัพย์ ใจคำ

โดยทั้ง 2 ทีม มีอาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ เป็นที่ปรึกษา โดยบูณาการเข้ากับวิชา สด.387 การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการเกษตร การแข่งขันประกวดเรื่องราวของดี 4 ภาค จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้านการเกษตรในภูมิภาคต่างๆที่ต้องการส่งต่อให้กับผู้ชม

ปรับปรุงข้อมูล : 23/1/2566 9:03:58     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 397

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับเกียรติบัตรนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ และนานาชาติ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับเกียรติบัตรนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จำนวน 11 ผลงาน และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ 10 รางวัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ได้รับรางวัลจากผลงานสร้างสรรค์ หนึ่งใน 5F นโยบาย สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม (FOOD, FILM ,FASHION ,FIGHTING และ FESTIVAL) แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Please...See Us ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ Film Space ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31 
27 กันยายน 2566     |      46
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล โดยกิจกรรมดังกล่าว่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ของการปฏิบัติสหกิจศึกษา และการสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม IC 311 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
21 กันยายน 2566     |      227
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 “กิจกรรมทิศทางการพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2567” ให้บุคลากรของคณะ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของคณะ ในวันที่ 18 - 19 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบุราภัฏรีสอร์ทเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
20 กันยายน 2566     |      200