คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขานิเทศศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 1/5/2566 8:50:08     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 256

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสนับสนุนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ Y&Archer, Korea ร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัพในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ Y&Archer บริษัทบ่มเพาะและเร่งรัดการพัฒนาสตาร์ทอัพออกสู่ตลาด (Accelerator) ที่ใหญ่ที่สุดติด 3 อันดับแรกของเกาหลี ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพ (Ministry of SMEs and Startups) ดำเนินการเชื่อมความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมสตาร์ทอัพระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเกาหลี โดยทาง Y&Archer จะได้ร่วมลงทุนในกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพภายใต้การดำเนินการของ Magrow Holding Company บริษัทโฮลดิ้งคัมปานีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นอกจากนี้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ยังได้เตรียมพร้อมในการขยายความร่วมมือในระดับคณะร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านการเป็นผู้ประกอบการ และ มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัลในประเทศเกาหลี โดยการประสานงานของ Y&Archer เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรต่อไป Facebook : https://www.facebook.com/icmaejoWebsite : https://infocomm.mju.ac.thWebsite MJU : www.mju.ac.th
23 พฤษภาคม 2567     |      10
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ กับบริษัท วายแอนด์อาร์เซอร์ สาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากบริษัท วายแอนด์อาร์เซอร์ สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Mr.Charles Kim, Executive Director of Global Strategy Center ในโอกาสเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ” โดยมีผู้บริหาร,คณาจารย์และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับคณาจารย์ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในด้านการสร้างเสริมผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
23 พฤษภาคม 2567     |      24
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์การ,ด้านวิชาการ ,บริการวิชาการและการพัฒนานักศึกษา กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร,คณาจารย์และบุคลากร เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ ด้านวิชาการ ,การบริการวิชาการและการพัฒนานักศึกษา กับ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
19 พฤษภาคม 2567     |      32
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าศึกษา แลกเปลี่ยนรู้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร,คณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษา แลกเปลี่ยนรู้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี 2567 โดยมีนายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการทรัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณพื้นที่เขตป่าชายเลนอนุรักษ์ จ.ภูเก็ต
19 พฤษภาคม 2567     |      24