คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication
ขอแสดงความยินดีกับทีมหนังสั้น Please See us ของอาจารย์และนักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม จาก ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ควบคุมการสร้าง) และ อาจารย์เชวง ไชยวรรณ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (ผู้กำกับภาพยนตร์) เป็นตัวแทน ทีมหนังสั้น Please See us ของอาจารย์และนักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ เข้ารับรางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2564 ในงานประกวดผลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม จาก ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สโมสรทหารบก  โดยผลงานภาพยนตร์สั้น Please…See Us เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง อาจารย์และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักวิชาชีพด้านการผลิตภาพยนตร์ และชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่ เพื่อสื่อสารประเด็นทางสังคม ผ่านกระบวนการ Movie base learning เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะแก่ผู้รับสาร ได้เข้าใจ รู้สึก และลุกขึ้นมายืนเคียงข้างคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดย คุณไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ หนึ่งในกรรมการตัดสินรางวัล รัตน์ เปสตันยี กล่าวถึงผลงานครั้งนี้ว่า “หนังทรงพลังเรื่องนี้สะท้อนถึงสภาวะการถูกบีบบังคับที่คนตัวเล็ก ๆ ได้ถูกกระทำโดยภาครัฐ ผ่านภาษาภาพยนตร์ที่สงบเยือกเย็น เหมือนความนิ่งเงียบ...ก่อนพายุจะโหมกระหน่ำเข้ามา.
ปรับปรุงข้อมูล : 16/7/2566 10:48:14     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 427

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับเกียรติบัตรนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ และนานาชาติ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับเกียรติบัตรนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จำนวน 11 ผลงาน และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ 10 รางวัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ได้รับรางวัลจากผลงานสร้างสรรค์ หนึ่งใน 5F นโยบาย สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรม (FOOD, FILM ,FASHION ,FIGHTING และ FESTIVAL) แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Please...See Us ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ Film Space ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31 
27 กันยายน 2566     |      107
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล โดยกิจกรรมดังกล่าว่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ของการปฏิบัติสหกิจศึกษา และการสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม IC 311 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
21 กันยายน 2566     |      277
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 และถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 “กิจกรรมทิศทางการพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2567” ให้บุคลากรของคณะ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของคณะ ในวันที่ 18 - 19 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบุราภัฏรีสอร์ทเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
20 กันยายน 2566     |      212