คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty of Information and Communication

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผูกข้อมือสานสัมพันธ์ปี้น้อง ประจำปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากร และนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา รุ่นพี่กับรุ่นน้อง  สร้างความสามัคคีและรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  

ปรับปรุงข้อมูล : 21/8/2566 9:01:31     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 287

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency : depa) โดย นางภัคภร กาญจนสกุล นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส และนางสาวปณชล สาธรรม นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้แทนผู้บริหารสำนักงานฯ เขาพบผู้บริหาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการท่องเที่ยวและชุมชนปลอดภัย, การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และการตลาด เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม
20 มิถุนายน 2567     |      38
รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารเป็นวิทยากร การใช้สื่อออนไลน์เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรม KM ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อ “การใช้สื่อออนไลน์เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบActive Learning” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือออนไลน์กว่า 7 แพลตฟอร์ม และยังมีการสาธิตกิจกรรมสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมด้วยการใช้ Game Based Learning และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอบคุณภาพจาก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 มิถุนายน 2567     |      69
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรม "การออกแบบสร้างสรรค์สื่อและองค์ประกอบสื่อสุขภาวะบน Co-creation Platform" ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรม "การออกแบบสร้างสรรค์สื่อและองค์ประกอบสื่อสุขภาวะบน Co-creation Platform" ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสินีนาฏ เทพบุญ Creative Content & Producer Digital Media และคุณณัฐวิชญ์ สระรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายน์ ซีจี สตูดิโอ จำกัด เป็นวิทยากร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ . ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และสร้างบรรยากาศการเรียนให้นักศึกษาได้ “ลงมือปฏิบัติ” เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของนักศึกษาด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิชาชีพและผู้ประกอบการด้านสื่อ ณ ห้องประชุม IC311 ชั้น 3 อาคาร 75ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
13 มิถุนายน 2567     |      142