คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิป VDO สร้างสรรค์สื่อศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องสตูดิโอโทรทัศน์ ชั้นที่ 1 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด คลิป VDO สร้างสรรค์สื่อศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
การประกวดคลิป VDO หัวข้อ “วิถีชีวิต ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น”
รางวัลชนะเลิศ ทีม ซมปก ม. “ลุงติ๊บช่างตีเหล็กสู้ชีวิต”
1. นางสาววชิรญาณ์ กัณฑ์ไตรบัญชร
2. นายศรัทธา บุญชัยศรี
3. นายศิวกร กุลธิ
4. นางสาวสถิตาพร จันทร์งาม
5. นายสหรัฐ ทัศนาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม One night miracles “หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง”
1. นางสาวภูษนิศา ศศินโชติพัส
2. นายปรมินทร์ ทุกอย่าง
3. นางสาวรัชนก อาริยะ
4. นายภานุพงศ์ มณีโชติ
5. นางสาวพิมพ์ลภัส สมหนองอ้อ
6. นายกรภัทร อินยศ
7. นายสุริยกานต์ ณ ป้อมเพชร
8. นางสาวเมธินี สุขเกษม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จำนวน 2 รางวัล)
ทีมชเวดากอง “จากขี้ช้างสู่การเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น”
1. นายก้องภพ แจ่มศรี
2. นายณัฐนันท์ เมฆสองสี
3. นายรัชชานนท์ ส่งสม
4. นายรัชภูมิ ฮายาชิ
5. นายรุจนโรจน์ อาวาส
6. นางสาวศกุนิชญ์ ขัติยา
7. นางสาวศิริวรรณ เครือกลัด
ทีม 5 สหายมะเขือเปราะ “ป่าบงชุมชนจักสาน”
1. นางสาวพิมพาภรณ์ ภูคำ
2. นายดนัสวิน ชูจรินทร์
3. นางสาวรุ่งรวิน สร้อยคำ
4. นายสหภพ กันทะอุโมงค์
5. นางสาวนิชาภา วงศ์ใหญ่
การประกวดคลิป VDO หัวข้อ “อนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”
รางวัลชนะเลิศ ทีมพี่กะเทยโปรดักส์ชั่น “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา”
1. นายกฏจีรภัทร ยาสุวรรณ
2. นายกฤตนัย ทองหยิบ
3. นางสาวชนากานต์ เสือลอย
4. นายโชคชัย ลุงสาม
5. นางสาวณภัสสรณ์ อิ่นเเก้ว
6. นางสาวณัฎฐ์นรี บุญเสงี่ยม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม โปรดักชั่นคืออะไร “ลมหายใจกลองสะบัดชัย”
1. นางสาวจันจิรา บุญโกศล
2. นายชวกร คักกันหา
3. นายฐานพัฒน์ พรมเอื้อย
4. นางสาวณฐภัค มานารัตน์
5. นายณัฐพล ไชยลังกา
6. นายณัฐวรรต อาภา
7. นายทินวุฒิ ใจลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Thelastone “พ่อครูอินตากับการสืบตำนานขับขานปี่ - ซอ”
1. นางสาวจุฑามณี สุทธิบุตร
2. นายสิรภพ สาระไชย
3. นางสาวรุจิรา พรมจาด
4. นางสาวสุภัคชา ทุมมาโต
5. นายสุธินันท์ วงค์สุ
6. นางสาวอภิชญา ศรีปัญโญ
7. นายอภิสิทธิ์ ทองสมบัติ
8. นายอัครพนธ์ แสงเหล็ก
การประกวดคลิป VDO หัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม”
รางวัลชนะเลิศ ทีมลูกแม่ตุ๊ก “สลากย้อมแห่งเมืองหละปูนประเพณีหนึ่งเดียวในโลก”
1. นายจิราวัฒน์ โพธิ์นา
2. นางสาววราภรณ์ เวชรัตน์
3. นางสาววิชญดา อินทะวัง
4. นายอิทธิพล รอดบุตร
5. นายเอกลักษณ์ กันทะวงค์
6. นายญาณวิทย์ นิมสนธิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมอามาตะคันฟิลม์ “พิธีกรรมพุทธาภิเษกล้านนา”
1. นายจักรพันธ์ เนินลาด
2. นายโชติบัณฑ์ ดีมานพ
3. นายธนบดี สมโลก
4. นายธวัชชัย ใจปวง
5. นายนพรัตน์ วงศ์เสนา
6. นายปรเมศ ชิณวงค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมแมวเป้ากรุ๊ป “สักยันต์ล้านนา”
1. นางสาวอรทัย กันทะสอน
2. นางสาวกมลพรรณ โตเจริญ
3. นางสาวอิสรีย์ มาตย์บัญดิษฐ์
4. นายสิรวิชญ์ อาทิตย์
5. นายจิตบูรพา คำมา
ปรับปรุงข้อมูล : 19/10/2566 14:50:59     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 224

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ในการหารือความร่วมมือกับย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (MAID)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้จัดการแผนงานพิเศษย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agri-Food Innovation District: MAID) ให้แก่ Ms.Nikki Jackson ผู้อำนวยการนโยบายการตลาดระหว่างประเทศ กรมวิชาการเกษตรแห่งเมืองเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture; USDA) ซึ่งเดินทางมาหารือความร่วมมือกับย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (MAID) และศึกษาการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสัตว์ศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปอาหาร และการจัดการของเหลือใช้ทางการเกษตรที่ตอบโจทย์เกษตรอินทรีย์  SDG Goals และ BCG Economy อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ (Agri-Inno) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และนำชมโครงสร้างพื้นฐานภายในย่านนวัตกรรมฯ เช่น ห้องปฏิบัติการสารสกัด และโรงงานนำร่องการแปรรูปอาหาร เป็นต้น
1 ธันวาคม 2566     |      94
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2566
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดโครงการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้มีการมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2566 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับในปี 2566มีบุคลากรได้รับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2566 , อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2566 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการเรียนการสอน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม IC 103 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
30 พฤศจิกายน 2566     |      242
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนร่วมงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนร่วมงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย พร้อมนับถอยหลังงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ วันที่ 16-24 ธันวาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จะร่วมจัดนิทรรศการย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agri-Food Innovation District) จัดกิจกรรมหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการใช้ soft power ในการขับเคลื่อนสังคม และจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการบริการวิชาการของคณะ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายและเวทีบันเทิงตลอดทั้ง 9 วัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้อย่าลืม 16 – 24 ธันวาคม 2566 นี้ พบกับ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
30 พฤศจิกายน 2566     |      304