คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty of Information and Communication

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเชิงลึก ด้านการเกษตร AgBioTech Consortium ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรทั้งย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ สถาบันนวัตกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์ และภาคีเครือมหาวิทยาลัย 15 แห่งทั่วประเทศ ผนวกความร่วมมือเพื่อทดสอบแนวคิดและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบภาคการเกษตร ผ่านสตาร์ทอัพสายเกษตรรายใหม่ที่ใช้ทั้งเทคโนโลยีเชิงลึกและเทคโนโลยีชีวภาพเข้าสู่ระบบนิเวศให้มากขึ้น เพื่อนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ให้เกิดแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 27/10/2566 21:55:28     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 272

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency : depa) โดย นางภัคภร กาญจนสกุล นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส และนางสาวปณชล สาธรรม นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้แทนผู้บริหารสำนักงานฯ เขาพบผู้บริหาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการท่องเที่ยวและชุมชนปลอดภัย, การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และการตลาด เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม
20 มิถุนายน 2567     |      34
รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารเป็นวิทยากร การใช้สื่อออนไลน์เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรม KM ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อ “การใช้สื่อออนไลน์เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบActive Learning” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือออนไลน์กว่า 7 แพลตฟอร์ม และยังมีการสาธิตกิจกรรมสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมด้วยการใช้ Game Based Learning และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอบคุณภาพจาก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 มิถุนายน 2567     |      63
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรม "การออกแบบสร้างสรรค์สื่อและองค์ประกอบสื่อสุขภาวะบน Co-creation Platform" ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรม "การออกแบบสร้างสรรค์สื่อและองค์ประกอบสื่อสุขภาวะบน Co-creation Platform" ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสินีนาฏ เทพบุญ Creative Content & Producer Digital Media และคุณณัฐวิชญ์ สระรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายน์ ซีจี สตูดิโอ จำกัด เป็นวิทยากร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ . ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และสร้างบรรยากาศการเรียนให้นักศึกษาได้ “ลงมือปฏิบัติ” เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของนักศึกษาด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิชาชีพและผู้ประกอบการด้านสื่อ ณ ห้องประชุม IC311 ชั้น 3 อาคาร 75ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
13 มิถุนายน 2567     |      138