คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรทั้งย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ สถาบันนวัตกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์ หรือ SynBio Consortium เปิดเวทีเป็นครั้งแรกให้ 10 สตาร์ทอัพสายเกษตรที่ผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาศักภาพอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 4 เดือน ภายใต้โครงการ AgBioTech Incubation 2023 ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสตาร์ทอัพสายเกษตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผนวกความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยการลงมือปฏิบัติทดสอบแนวคิดและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อแก้โจทย์ปัญหาในภาคการเกษตรของประเทศ สร้างให้เกิดสตาร์ทอัพสายเกษตรรายใหม่ในระบบนิเวศ ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน

โดยมี 10 ทีมสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกมานำเสนอรูปแบบธุรกิจของผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ So Mush: การผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์แบบน้ำ MYCO GARDEN HOME: สารเสริมการเติบโตในพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงและไม้ดอกไม้ประดับจากอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่า MaxBoost: สารป้องกันเชื้อวิบริโอและเชื้อไวรัสหัวเหลืองจากกลุ่มแอนไทเซนส์เสถียร Pure Plus: หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยลำแสงไอออนพลังงานต่ำเพื่อยับยั้งและป้องกันเชื้อโรคเหี่ยวเน่าในพืชเศรษฐกิจ Sentech Plus: สารชีวภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อแบบองค์รวมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจาก Bacteriophages Bio Solution: ควบคุมศัตรูพืชด้วยศัตรูธรรมชาติ Gen- A-Tech: ระบบตรวจสอบเพศของพืชและลักษณะพิเศษด้านการเกษตรด้วย DNA Maker PLANTBIO: การผลิตสารสำคัญเชิงหน้าที่เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์พืช EverFresh: ผลิตภัณฑ์ไบโอโมเลกุลเปปไทด์สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร และHappy Plant: ไมคอร์ไรซ่าที่มีความบริสุทธิ์สูงจากระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มอัตราการรอดเมื่อปลูกลงดิน การจัดงานครั้งนี้ดำเนินงานโดยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ณ ศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

ปรับปรุงข้อมูล : 27/10/2566 22:26:49     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 679

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ในการหารือความร่วมมือกับย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (MAID)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้จัดการแผนงานพิเศษย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agri-Food Innovation District: MAID) ให้แก่ Ms.Nikki Jackson ผู้อำนวยการนโยบายการตลาดระหว่างประเทศ กรมวิชาการเกษตรแห่งเมืองเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture; USDA) ซึ่งเดินทางมาหารือความร่วมมือกับย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (MAID) และศึกษาการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสัตว์ศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปอาหาร และการจัดการของเหลือใช้ทางการเกษตรที่ตอบโจทย์เกษตรอินทรีย์  SDG Goals และ BCG Economy อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ (Agri-Inno) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และนำชมโครงสร้างพื้นฐานภายในย่านนวัตกรรมฯ เช่น ห้องปฏิบัติการสารสกัด และโรงงานนำร่องการแปรรูปอาหาร เป็นต้น
1 ธันวาคม 2566     |      94
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2566
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดโครงการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้มีการมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2566 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับในปี 2566มีบุคลากรได้รับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2566 , อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2566 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการเรียนการสอน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม IC 103 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
30 พฤศจิกายน 2566     |      242
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนร่วมงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนร่วมงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย พร้อมนับถอยหลังงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ วันที่ 16-24 ธันวาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จะร่วมจัดนิทรรศการย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agri-Food Innovation District) จัดกิจกรรมหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการใช้ soft power ในการขับเคลื่อนสังคม และจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการบริการวิชาการของคณะ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายและเวทีบันเทิงตลอดทั้ง 9 วัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้อย่าลืม 16 – 24 ธันวาคม 2566 นี้ พบกับ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
30 พฤศจิกายน 2566     |      304