คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้างานบริการ วิชาการและวิจัย

หัวหน้างานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา