คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 2/8/2562 16:28:49     ที่มา : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1423

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ในการหารือความร่วมมือกับย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (MAID)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้จัดการแผนงานพิเศษย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agri-Food Innovation District: MAID) ให้แก่ Ms.Nikki Jackson ผู้อำนวยการนโยบายการตลาดระหว่างประเทศ กรมวิชาการเกษตรแห่งเมืองเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture; USDA) ซึ่งเดินทางมาหารือความร่วมมือกับย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (MAID) และศึกษาการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสัตว์ศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปอาหาร และการจัดการของเหลือใช้ทางการเกษตรที่ตอบโจทย์เกษตรอินทรีย์  SDG Goals และ BCG Economy อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ (Agri-Inno) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และนำชมโครงสร้างพื้นฐานภายในย่านนวัตกรรมฯ เช่น ห้องปฏิบัติการสารสกัด และโรงงานนำร่องการแปรรูปอาหาร เป็นต้น
1 ธันวาคม 2566     |      94
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2566
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดโครงการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ประจำปี โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้มีการมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2566 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับในปี 2566มีบุคลากรได้รับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2566 , อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2566 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการเรียนการสอน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม IC 103 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
30 พฤศจิกายน 2566     |      242
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนร่วมงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนร่วมงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย พร้อมนับถอยหลังงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ วันที่ 16-24 ธันวาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จะร่วมจัดนิทรรศการย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agri-Food Innovation District) จัดกิจกรรมหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการใช้ soft power ในการขับเคลื่อนสังคม และจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการบริการวิชาการของคณะ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายและเวทีบันเทิงตลอดทั้ง 9 วัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้อย่าลืม 16 – 24 ธันวาคม 2566 นี้ พบกับ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
30 พฤศจิกายน 2566     |      304