- ระดับคณะ
                 + คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2565

  •