คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty of Information and Communication
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency : depa) โดย นางภัคภร กาญจนสกุล นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส และนางสาวปณชล สาธรรม นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้แทนผู้บริหารสำนักงานฯ เขาพบผู้บริหาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการท่องเที่ยวและชุมชนปลอดภัย, การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และการตลาด เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรม อย่างเป็นรูปธรรม
20 มิถุนายน 2567     |      35
รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารเป็นวิทยากร การใช้สื่อออนไลน์เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรม KM ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อ “การใช้สื่อออนไลน์เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบActive Learning” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือออนไลน์กว่า 7 แพลตฟอร์ม และยังมีการสาธิตกิจกรรมสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมด้วยการใช้ Game Based Learning และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอบคุณภาพจาก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 มิถุนายน 2567     |      64
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรม "การออกแบบสร้างสรรค์สื่อและองค์ประกอบสื่อสุขภาวะบน Co-creation Platform" ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรม "การออกแบบสร้างสรรค์สื่อและองค์ประกอบสื่อสุขภาวะบน Co-creation Platform" ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสินีนาฏ เทพบุญ Creative Content & Producer Digital Media และคุณณัฐวิชญ์ สระรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายน์ ซีจี สตูดิโอ จำกัด เป็นวิทยากร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ . ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และสร้างบรรยากาศการเรียนให้นักศึกษาได้ “ลงมือปฏิบัติ” เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของนักศึกษาด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิชาชีพและผู้ประกอบการด้านสื่อ ณ ห้องประชุม IC311 ชั้น 3 อาคาร 75ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
13 มิถุนายน 2567     |      140
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับคณะผู้บริหาร จาก Department of Agroindustrial Technology, Agro-Industrial Engineering ,IPB University, West Java ประเทศ Indonesia
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญจาก Prof. Dr. Endang Warsiki, Dr. Ir. Sugiarto และ Dr. Elisa Anggraeni คณะผู้บริหาร จาก Department of Agroindustrial Technology, Agro-Industrial Engineering, Institut Pertanian Bogor หรือ IPB University, West Java ประเทศ Indonesia ให้บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง Pioneering Research & Innovative Practices of Sustainable Agriculture and Good Production, case study of Maejo Agri-Food Innovation District (ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้) ทั้งนี้โครงการการพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
12 มิถุนายน 2567     |      143
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ณ อนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567
7 มิถุนายน 2567     |      92
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยเกณฑ์ AUN QA V 4.0โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน,อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ และนางสาวทวีพร อดเหนียว ณ ห้อง ประชุม IC 103 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 มิถุนายน 2567     |      141
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมต้อนรับและบรรยายผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ในการศึกษาดูงานย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 67 รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล  รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้รับผิดชอบแผนงานพิเศษย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุลได้บรรยายแนวทางและผลการดำเนินงานของย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ชุมชน และนักวิจัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยผสมผสานสินทรัพย์นวัตกรรมเชิงกายภาพ เชิงเศรษฐกิจ เชิงเครือข่าย  เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรและอาหาร การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ตลอดจนการนำงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่และประเทศไทย ทั้งนี้จุดเด่นของย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้คือ มีความหนาแน่นของนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร โดยสามารถเชื่อมประสานคนในกลุ่มที่มีความหลากหลาย ทั้งผู้คนในท้องถิ่น ภาคธุรกิจ นักวิจัย ประชาชนในพื้นที่ และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาร่วมกันขับเคลื่อนงาน และสามารถปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่แตกต่างได้
7 มิถุนายน 2567     |      146
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแสดงผลงานและ Startup Pitching ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแสดงผลงานและ Startup Pitching นำเสนอนวัตกรรมอาหารที่ร่วมพัฒนากับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2567 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา จากนั้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ : การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่อย่างยั่งยืน ในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ( Sustainable University Network of Thailand – SUN Thailand) (สัญจร) ครั้งที่ 1/2567 เป็นการรวมตัวกันของ 40 มหาวิทยาลัยในไทย เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
6 มิถุนายน 2567     |      68
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)และสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมกันทำความสะอาด สำนักงาน และบริเวณโดยรอบ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างพร้อมเพรียงกัน อันแสดงถึงความร่วมมือ และสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ทุกคนได้มีส่วนในการร่วมขับเคลื่อน Green Office และ Green University นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะอีกด้
5 มิถุนายน 2567     |      145
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นางศิริพรรณ ขยัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมทั้งถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงเทียนแพ จากนั้นจุดเทียนมหามงคล พร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ปิดท้ายด้วยการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลง "สดุดีจอมราชา" พร้อมทั้งกล่าว "ทรงพระเจริญ" 3 ครั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกัน เป็นอันเสร็จพิธี
6 มิถุนายน 2567     |      151
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางเยือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี,รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ,อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, รองศาสตราจารย์ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ,อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ เดินทางเยือน บริษัท C.P. Seeds (Vietnam) Co.,Ltd ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้าน 1) การดัดแปลงพันธุกรรมพืช GMO ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,2) เทคโนโลยีและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว,3) การบริหารจัดการน้ำ และระบบชลประทาน และ 4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเกษตรแปลงใหญ่ 4.0 รวมถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษา และการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน/ปฏิบัติสหกิจ ระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยมี คุณสมบัติ นิ่มเงิน ที่ปรึกษาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ประสานงานและนำคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ณ บริษัท C.P. Seeds (Vietnam) Co.,Ltd  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
31 พฤษภาคม 2567     |      55
ทั้งหมด 38 หน้า