คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๔๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๔๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๔๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf3. รายละเอียด.pdf4. ใบเสนอราคา e -bidding.pdf5. แบบหนังสือค้ำประกัน (สัญญาซื้อ).pdf6. แบบหนังสือค้ำประกัน (ซองการซื้อ).pdf7. แบบหนังสือค้ำประกัน (การรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า).pdf8. แบบสัญญาซื้อขาย.pdf9. ข้อควรปฏิบัติ.pdf10.บช เอกสารส่วนที่ 1.pdf11.บช เอกสารส่วนที่ 2.pdf12.บทนิยาม 1.pdf14.บทนิยาม 2.pdf(31 มกราคม 2565)
7 กุมภาพันธ์ 2565     |      556
ทั้งหมด 1 หน้า