คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาท และให้รายละเอียดการผลิตสื่อแก่นักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2565 ณ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านวิชาการสื่อสารดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ชุมชนในพื้นที่ อาทิ ผลิตภัณฑ์แคบหมู,ถั่วเน่า,น้ำอ้อย และบ่อน้ำเย็น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในชุมชนเป็นต้น
4 เมษายน 2566     |      371
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 ให้แก่นักศึกสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 9 ทุน โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวณัฎฐนัญญา นาใต้ , นายภาณุพงษ์ วรรณราช , นายเอกอภิภัทร์ กุลรัตนรักษ์ , นางสาวแสงดาว เวหะชาติ , นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน , นายภูวไนย พึ่งศรี , นายเกษฎา สมเวที , นายศราวุธ อนันคำ , นาย พัศกรจรัส คำแดง โดยจัดพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 15 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการมอบทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นจำนวนทุนละ 5,000 บาท
28 ธันวาคม 2565     |      408
โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH)
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะสำเร็จการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสื่อสารดิจิทัลก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความรับรู้ในศักยภาพของนักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสด 482 นิทรรศการร่วมสมัย ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง เรียนรู้ในเรื่องการจัดการ การติดตั้ง และ ระเบียบของสถานที่จัดงาน ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและต้องมีการเตรียมงานล่วงหน้า และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
17 ตุลาคม 2565     |      483
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถ่ายภาพกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก กิจกรรม : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ” ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (TCAS 66) วิทยากรจาก ทปอ.รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (ผู้จัดการระบบ TCAS) ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ ครูแนะแนว จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
30 กันยายน 2565     |      461
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องสตูดิโอโทรทัศน์ ic106 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ โดยมีอาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น และ คุณธนพล ฟูศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทนอร์ทเทิร์น อาร์ต จำกัด มาบรรยายในหัวข้อการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่(startup) ในยุคดิจิทัล สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
8 กันยายน 2565     |      376
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communications ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communications ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเศก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมที่ดี ของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจและรู้จักการทํางานร่วมกัน สอดคล้องกับ นโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และการมีส่วนร่วมกันของนักศึกษา
8 กันยายน 2565     |      270
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 150 คน จากสถาบันเครือข่าย 9 สถาบัน 14 หน่วยงาน เมื่อวันนี้ 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
30 สิงหาคม 2565     |      328
กิจกรรม " ผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ” โดย อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ เข้าพบปะกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ได้พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษา กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสื่อสารดิจิทัล ในกิจกรรม  " ผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”  โดยมี นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้าบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมให้คำปรึกษา สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและพี่ๆ ได้พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษา ปัญหาเรื่องการเรียน ความเป็นอยู่ ตลอดจนระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้
26 สิงหาคม 2565     |      248
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พบปะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรม " ผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษา กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสื่อสารดิจิทัล ในกิจกรรม " ผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และบุคลากร เข้าร่วมให้คำปรึกษา สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและพี่ๆ ได้พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษา ปัญหาเรื่องการเรียน ความเป็นอยู่ ตลอดจนระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น ณ ห้องบรรยาย 80-201 อาคาร 80 ปี แม่โจ้
18 สิงหาคม 2565     |      319
ทั้งหมด 4 หน้า