คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 ให้แก่นักศึกสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 9 ทุน โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวณัฎฐนัญญา นาใต้ , นายภาณุพงษ์ วรรณราช , นายเอกอภิภัทร์ กุลรัตนรักษ์ , นางสาวแสงดาว เวหะชาติ , นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน , นายภูวไนย พึ่งศรี , นายเกษฎา สมเวที , นายศราวุธ อนันคำ , นาย พัศกรจรัส คำแดง โดยจัดพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 15 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการมอบทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นจำนวนทุนละ 5,000 บาท
28 ธันวาคม 2565     |      408
โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH)
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะสำเร็จการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสื่อสารดิจิทัลก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความรับรู้ในศักยภาพของนักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสด 482 นิทรรศการร่วมสมัย ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง เรียนรู้ในเรื่องการจัดการ การติดตั้ง และ ระเบียบของสถานที่จัดงาน ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและต้องมีการเตรียมงานล่วงหน้า และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
17 ตุลาคม 2565     |      483
คุณสมบัติ นิ่มเงิน ที่ปรึกษาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบ “ทุนการศึกษา” ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณสมบัติ นิ่มเงิน ที่ปรึกษาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบ “ทุนการศึกษา” ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนคุณสมบัติ นิ่มเงิน ที่ปรึกษาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี และช่วยเหลืองานกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี แก่ นางสาวเจนนิสา ธงชัย นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 10,000 บาท ณ ห้อง IC103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี คณาจารย์ และบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการรับมอบทุนดังกล่าว
5 ตุลาคม 2565     |      331
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถ่ายภาพกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก กิจกรรม : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ” ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (TCAS 66) วิทยากรจาก ทปอ.รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (ผู้จัดการระบบ TCAS) ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ ครูแนะแนว จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
30 กันยายน 2565     |      462
คณบดีคณะสารสนเทศและและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ บุคลากรในสังกัดคณะสารสนเทศฯ โอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งใหม่
รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์คณบดีคณะสารสนเทศและและการสื่อสาร ร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์  พร้อมทั้งทีมบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับทาง นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ บุคลากรในสังกัดคณะสารสนเทศฯ  โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ    ซึ่งในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบของขวัญที่ระลึกให้กับ คุณพัชรียา ข่ายสุวรรณ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากการที่แสดงถึงความตั้งใจ ทุ่มเท มุ่งมั่น ในการพัฒนาตนเอง  
26 สิงหาคม 2565     |      493
กิจกรรม " ผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ” โดย อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ เข้าพบปะกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ได้พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษา กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสื่อสารดิจิทัล ในกิจกรรม  " ผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”  โดยมี นายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้าบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมให้คำปรึกษา สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและพี่ๆ ได้พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษา ปัญหาเรื่องการเรียน ความเป็นอยู่ ตลอดจนระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้
26 สิงหาคม 2565     |      249
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมรับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  การจัดกิจกรรมมอบทุนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทั้งทุนพระราชทาน ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน วิสาหกิจ มูลนิธิ กองทุนเพื่อการศึกษาฯ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 104 แหล่งทุน  เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งประเภททุนต่อเนื่อง และทุนรายปี จำนวนกว่า 400 คน
30 มกราคม 2563     |      940
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ คว้ารางวัล "ชนะเลิศ" ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "Creative" โครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนธัญ ราชตัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 " สาขาการสื่อสารดิจิทัล " คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการประกวดภาพถ่ายในโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 วันที่ 16 – 19 มกราคม 2563 ในหัวข้อ "Creative" ที่ต้องใช้ทักษะในการถ่ายภาพแล้ว ยังต้องมีทักษะในการนำเสนอความหมายและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ดี ทำให้ผลงานดูโดดเด่นจนเอาชนะใจกรรมการผ่านการแข่งขัน กว่า 46 คนจาก 18 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้สำเร็จ
30 มกราคม 2563     |      754
ทั้งหมด 2 หน้า