คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนร่วมงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนร่วมงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย พร้อมนับถอยหลังงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ วันที่ 16-24 ธันวาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จะร่วมจัดนิทรรศการย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agri-Food Innovation District) จัดกิจกรรมหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการใช้ soft power ในการขับเคลื่อนสังคม และจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการบริการวิชาการของคณะ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายและเวทีบันเทิงตลอดทั้ง 9 วัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้อย่าลืม 16 – 24 ธันวาคม 2566 นี้ พบกับ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
30 พฤศจิกายน 2566     |      596
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาท และให้รายละเอียดการผลิตสื่อแก่นักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2565 ณ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านวิชาการสื่อสารดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ชุมชนในพื้นที่ อาทิ ผลิตภัณฑ์แคบหมู,ถั่วเน่า,น้ำอ้อย และบ่อน้ำเย็น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในชุมชนเป็นต้น
4 เมษายน 2566     |      605
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 ให้แก่นักศึกสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 9 ทุน โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวณัฎฐนัญญา นาใต้ , นายภาณุพงษ์ วรรณราช , นายเอกอภิภัทร์ กุลรัตนรักษ์ , นางสาวแสงดาว เวหะชาติ , นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน , นายภูวไนย พึ่งศรี , นายเกษฎา สมเวที , นายศราวุธ อนันคำ , นาย พัศกรจรัส คำแดง โดยจัดพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 15 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการมอบทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นจำนวนทุนละ 5,000 บาท
28 ธันวาคม 2565     |      684
โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH)
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะสำเร็จการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสื่อสารดิจิทัลก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความรับรู้ในศักยภาพของนักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสด 482 นิทรรศการร่วมสมัย ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง เรียนรู้ในเรื่องการจัดการ การติดตั้ง และ ระเบียบของสถานที่จัดงาน ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและต้องมีการเตรียมงานล่วงหน้า และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
17 ตุลาคม 2565     |      833
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถ่ายภาพกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก กิจกรรม : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ” ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (TCAS 66) วิทยากรจาก ทปอ.รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (ผู้จัดการระบบ TCAS) ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ ครูแนะแนว จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
30 กันยายน 2565     |      660
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องสตูดิโอโทรทัศน์ ic106 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ โดยมีอาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น และ คุณธนพล ฟูศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทนอร์ทเทิร์น อาร์ต จำกัด มาบรรยายในหัวข้อการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่(startup) ในยุคดิจิทัล สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
8 กันยายน 2565     |      487
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communications ประจำปีการศึกษา 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communications ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเศก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมที่ดี ของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจและรู้จักการทํางานร่วมกัน สอดคล้องกับ นโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และการมีส่วนร่วมกันของนักศึกษา
8 กันยายน 2565     |      351
คณบดีคณะสารสนเทศและและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ บุคลากรในสังกัดคณะสารสนเทศฯ โอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งใหม่
รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์คณบดีคณะสารสนเทศและและการสื่อสาร ร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์  พร้อมทั้งทีมบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับทาง นางสาวพัชรียา ข่ายสุวรรณ บุคลากรในสังกัดคณะสารสนเทศฯ  โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ    ซึ่งในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบของขวัญที่ระลึกให้กับ คุณพัชรียา ข่ายสุวรรณ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากการที่แสดงถึงความตั้งใจ ทุ่มเท มุ่งมั่น ในการพัฒนาตนเอง  
26 สิงหาคม 2565     |      637
"รับสมัครเพื่อนร่วมส่งเสียง" จาก ม.แม่โจ้ #โอว็อกไทยแลนด์ OVOC : Our Voices Our Choices รับสมัคร “เพื่อนร่วมส่งเสียง” ในโครงการ “เสียงของเราทางเลือกของเรา”
ถึงเวลา... "รับสมัครเพื่อนร่วมส่งเสียง" จาก ม.แม่โจ้ #โอว็อกไทยแลนด์ OVOC : Our Voices Our Choices รับสมัคร “เพื่อนร่วมส่งเสียง” ในโครงการ “เสียงของเราทางเลือกของเรา” เพื่อเสริมสร้างพลังสตรี เด็ก และเยาวชน ผ่านสื่อศิลป์ Soft Power หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าหนังสั้น ภาพถ่าย ภาพวาด ละคร บทเพลง แอนิเมชั่น ฯลฯ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี ของ ม.แม่โจ้ 2.สนใจใฝ่รู้เรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิสตรี เด็ก และเยาวชน 3.ต้องการเป็นปากเสียงให้สตรี เด็ก และเยาวชน ที่ประสบปัญหา ถูกลิดรอนสิทธิ โดยใช้สื่อศิลปะต่างๆ ที่ตนเองถนัดหรือสนใจ สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ 1.ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น 2.มีสิทธิเสนอโปรเจ็กต์เพื่อขอรับทุนทำงานสื่อในประเด็นที่สนใจ ทั้งทุนกลุ่มและทุนเดี่ยว 3.ผลงานของผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ร่วมกับผลงานของศิลปินอาชีพ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จาก 2 ประเทศที่ร่วมโครงการ คือ เนปาลและบังคลาเทศ ช่วงต้นปี 2567 วิธีสมัคร สแกน QR Code ในโปสเตอร์ หรือเข้าไปในลิงก์กูเกิลฟอร์ม https://docs.google.com/.../1xfQzmaSCsVr5RyX.../edit ม.แม่โจ้ ปฐมนิเทศ และอบรม วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 (รวม 3 วัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.084-1756459 ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ ได้ทางเพจ OVOC Thailand
4 กรกฎาคม 2565     |      608
ทั้งหมด 3 หน้า