คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้ เข้าร่วมการประชุม รับรองคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียน (Thai Geographical Indication; GI) ในนาม "ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร" ร่วมกับ จ.พิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุม รับรองคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียน (Thai Geographical Indication; GI) ในนาม "ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร" ร่วมกับ จ.พิจิตร โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ) เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับ องค์การภาครัฐใน จ.พิจิตร, ผู้ประกอบการภาคเอกชน, เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ, หอการค้า จ.พิจิตร และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ จ.พิจิตร
2 สิงหาคม 2562     |      497
ทั้งหมด 1 หน้า