คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2” by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest”
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” ขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้ง มอลล์ จังหวัดลำพูน โดยนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้รับรางวัลในการประกวดภาพถ่าย จำนวน 4 รางวัล คือ นายวิสา อินทนุ รหัส 6418102386 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 5 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ,นายธวัชชัย ใจปวง รหัส 6418102343 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และนางสาวชลธิชา แก้วมนตรี รหัส 6418102424 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษาโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” แบ่งการประกวดภาพถ่ายออกเป็น 3 ช่วงฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter) ฤดูร้อน (Summer) และฤดูฝน (Rainy) เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนสลับหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี
4 กันยายน 2566     |      510
ศิษย์เก่า คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลการประกวดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up
ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนวรรษ พรมแจ้ ศิษย์เก่า คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ชนะการประกวดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up ได้รับเงินลงทุนกว่า 1,000,000 บาท จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up กับภาคีผู้ร่วมจัดทำโครงการ โดยทีมจั๋นเป๊ง PRO MAX โดย คุณอนวรรษ พรมแจ้, และทีมงานเป็นสื่อภาคเหนือ ซึ่งนำเสนอความสมัยใหม่ โดยการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอวัฒนธรรม เข้ามาผสมกับความเป็นสากลและคนรุ่นใหม่ “ถึงเวลาเปลี่ยนความเก่า ให้กลายเป็นความเก๋า” โดยผลงานเด่นที่ผ่านมา คือจากการ์ตูนแก๊ก สู่ภาพยนตร์สุดน่าฮักฉบับล้านนา “ส้มป่อย” ได้เข้าชิงรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ในงานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30 อีกทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม และรางวัล The Finalist Best Entertainment สาขา Thai Movie จาก THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022
1 กันยายน 2566     |      361
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1 กันยายน 2566     |      194
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง "ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" (สายสนับสนุนวิชาการ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง "ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" (สายสนับสนุนวิชาการ) หัวข้อการทำวีดิโอผ่านโปรแกรมออนไลน์ canva แก่บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  ณ ห้อง IC 301 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้่
30 สิงหาคม 2566     |      212
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการลานนาที่เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 256ุ6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการลานนาที่เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะ โดยมีพี่นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล พาน้องๆ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยุ ห้องสตูดิโอโทรทัศน์, ห้องถ่ายภาพ และห้องVitual Reality คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 สิงหาคม 2566     |      200
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับน้องๆ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนาของคณะ และรับฟังปัญหา จาก น้องๆ สื่อสารดิจิทัล ชั้นปี 1 และ ชั้นปี 3 หลักสูตร 2 ปี (เทียบเข้าเรียน) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ  ห้องเรียน 201 อาคารเรียนรวม 80ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 สิงหาคม 2566     |      260
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกลุ่ม Film Space ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนายกระดับการสร้างภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลก และพัฒนากำลังคนที่เชี่ยวชาญระดับสากลโดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลานนา Golden North Film Festival
ทีมอาจารย์และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกลุ่ม Film Space ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนายกระดับการสร้างภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลก และพัฒนากำลังคนที่เชี่ยวชาญระดับสากลโดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลานนา Golden North Film Festival ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ล้านนา ผู้กำกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ มาให้ความรู้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการฯ จำนวน 10 ทีม เมื่อวันที่ 19-20 ส.ค. 66 ณ Auditorium อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มช.หลังจากเสร็จการอบรมครั้งนี้ แต่ละทีมจะได้พัฒนาข้อเสนอโครงการผลิตภาพยนตร์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย พร้อมรับเงินสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ และจัดฉายในเทศกาลหลังเหนือสู่หนังโลกในวันที่ 24-25 ก.พ. 67ที่มา:https://www.facebook.com/CICCMU/posts/pfbid029X43QsZdhTuZvyb1L1K91Tokdeitve84s1QNe3ZvrjQnPmiGdEno1X7FhyTHGSHcl
21 สิงหาคม 2566     |      299
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในกิจกรรม ผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยได้พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษา กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 2 ปี ต่อเนื่อง สาขาการสื่อสารดิจิทัล พร้อมด้วยนายสมพร เกตุตะคุ หัวหน้าบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมให้คำปรึกษา สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและพี่ๆ ได้พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษา ปัญหาเรื่องการเรียน ความเป็นอยู่ ตลอดจนระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น ณ ห้อง IC106 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้
18 สิงหาคม 2566     |      208
คณะสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการเทคนิคการพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการเทคนิคการพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะทดสอบในวันที่ 13 กันยายน 2566 นี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม และ อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ณ ห้อง IC 204 ชั้น 2 อาคาร 75 ปีแม่โจ้
17 สิงหาคม 2566     |      177
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร รับรางวัลขวัญใจ Work Shop จากงานเทศกาลเชียงใหม่ฟิลม์เฟสติวัล 2023 ของ TCDC เชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญานิกา เฉลียวกิจ,นายมูฮัมมัดฟาริด ล่าบู และนายพสิษฐ์ กัมปนาทปรีชากุล นศ.เอกเลือกภาพยนตร์ดิจิทัล สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับรางวัลขวัญใจ Work Shop จาก TCDC เชียงใหม่ โดยการอบรมดังกล่าวเป็นภาระกิจหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพสร้างสรรค์ ด้านภาพยนตร์ ผ่านการ Work shop Film Lab และงานเทศกาลเชียงใหม่ฟิลม์เฟสติวัล 2023 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ TCDC เชียงใหม่
15 สิงหาคม 2566     |      213
คณะสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมผูกข้อมือสานสัมพันธ์ปี้น้อง
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผูกข้อมือสานสัมพันธ์ปี้น้อง ประจำปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากร และนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา รุ่นพี่กับรุ่นน้อง  สร้างความสามัคคีและรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  
21 สิงหาคม 2566     |      205
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communications ประจำปีการศึกษา 2566 (กิจกรรมประกวดทูตกิจกรรม DC Masquerade)
เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communicationsประจำปีการศึกษา2566 (กิจกรรมประกวดทูตกิจกรรม DC Masquerade) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากร และนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษา รุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ สามัคคีและรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ พัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ การกล้าแสดงออก การใช้ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในคณะ เพื่อเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร  
21 สิงหาคม 2566     |      250
ทั้งหมด 31 หน้า