คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
คณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ นำคณาจารย์ของคณะ และพี่ๆ จากสโมสรนักศึกษาไปแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้องๆ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566
13 กันยายน 2566     |      238
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
เมื่อวันจันทร์ ที่ 11กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการอบรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดอัตราเสี่ยง และการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้น
13 กันยายน 2566     |      245
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (Start-ups Pitching Grooming)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา (Start-ups Pitching Grooming)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ และร่วมมือกับบริษัท Amazon Global Selling Thailand  มีวิทยากรโดยคุณธเธียร อนุจรพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Amazon Global Selling Thailand ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10ปี ในภูมิภาคเอเชีย  มาบรรยายให้แก่นักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข
11 ตุลาคม 2566     |      163
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ ผู้จัดการสำนักปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสังคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  และว่าที่ ร.ต.หญิงรัตติกาล พันธรักษ์เดชา ผู้เชี่ยวชาญด้านปกป้องและฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสังคม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และทีมงาน เป็นวิทยากรในการอบรม และจัดฐานการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมในยุคดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ,สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 กันยายน 2566     |      214
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ "การตีพิมพ์บทความวิจัยสาขานิเทศศาสตร์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ"
เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ "การตีพิมพ์บทความวิจัยสาขานิเทศศาสตร์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในการกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากร แก่คณาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้อง IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75ปีแม่โจ้
6 กันยายน 2566     |      450
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2” by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest”
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” ขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้ง มอลล์ จังหวัดลำพูน โดยนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้รับรางวัลในการประกวดภาพถ่าย จำนวน 4 รางวัล คือ นายวิสา อินทนุ รหัส 6418102386 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 5 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ,นายธวัชชัย ใจปวง รหัส 6418102343 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และนางสาวชลธิชา แก้วมนตรี รหัส 6418102424 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษาโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest” แบ่งการประกวดภาพถ่ายออกเป็น 3 ช่วงฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter) ฤดูร้อน (Summer) และฤดูฝน (Rainy) เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนสลับหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี
4 กันยายน 2566     |      609
ศิษย์เก่า คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลการประกวดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up
ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนวรรษ พรมแจ้ ศิษย์เก่า คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ชนะการประกวดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up ได้รับเงินลงทุนกว่า 1,000,000 บาท จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ Thai Media Hackathon 2023 สร้างผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สู่ธุรกิจ Start Up กับภาคีผู้ร่วมจัดทำโครงการ โดยทีมจั๋นเป๊ง PRO MAX โดย คุณอนวรรษ พรมแจ้, และทีมงานเป็นสื่อภาคเหนือ ซึ่งนำเสนอความสมัยใหม่ โดยการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอวัฒนธรรม เข้ามาผสมกับความเป็นสากลและคนรุ่นใหม่ “ถึงเวลาเปลี่ยนความเก่า ให้กลายเป็นความเก๋า” โดยผลงานเด่นที่ผ่านมา คือจากการ์ตูนแก๊ก สู่ภาพยนตร์สุดน่าฮักฉบับล้านนา “ส้มป่อย” ได้เข้าชิงรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ในงานสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30 อีกทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม และรางวัล The Finalist Best Entertainment สาขา Thai Movie จาก THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022
1 กันยายน 2566     |      413
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1 กันยายน 2566     |      260
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง "ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" (สายสนับสนุนวิชาการ)
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566 เรื่อง "ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" (สายสนับสนุนวิชาการ) หัวข้อการทำวีดิโอผ่านโปรแกรมออนไลน์ canva แก่บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  ณ ห้อง IC 301 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้่
30 สิงหาคม 2566     |      343
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการลานนาที่เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 256ุ6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการลานนาที่เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะ โดยมีพี่นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล พาน้องๆ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยุ ห้องสตูดิโอโทรทัศน์, ห้องถ่ายภาพ และห้องVitual Reality คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 สิงหาคม 2566     |      299
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับน้องๆ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนาของคณะ และรับฟังปัญหา จาก น้องๆ สื่อสารดิจิทัล ชั้นปี 1 และ ชั้นปี 3 หลักสูตร 2 ปี (เทียบเข้าเรียน) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ  ห้องเรียน 201 อาคารเรียนรวม 80ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 สิงหาคม 2566     |      340
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกลุ่ม Film Space ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนายกระดับการสร้างภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลก และพัฒนากำลังคนที่เชี่ยวชาญระดับสากลโดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลานนา Golden North Film Festival
ทีมอาจารย์และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกลุ่ม Film Space ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนายกระดับการสร้างภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลก และพัฒนากำลังคนที่เชี่ยวชาญระดับสากลโดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลานนา Golden North Film Festival ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ล้านนา ผู้กำกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ มาให้ความรู้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการฯ จำนวน 10 ทีม เมื่อวันที่ 19-20 ส.ค. 66 ณ Auditorium อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มช.หลังจากเสร็จการอบรมครั้งนี้ แต่ละทีมจะได้พัฒนาข้อเสนอโครงการผลิตภาพยนตร์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย พร้อมรับเงินสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ และจัดฉายในเทศกาลหลังเหนือสู่หนังโลกในวันที่ 24-25 ก.พ. 67ที่มา:https://www.facebook.com/CICCMU/posts/pfbid029X43QsZdhTuZvyb1L1K91Tokdeitve84s1QNe3ZvrjQnPmiGdEno1X7FhyTHGSHcl
21 สิงหาคม 2566     |      459
ทั้งหมด 32 หน้า