คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty of Information and Communication

ปรัชญา : “พัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศด้านสื่อ สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัล อันเป็นรากฐานสู่การพัฒนาการเกษตรเพื่อชุมชนสังคม และประเทศอย่างยั่งยืน”    

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการเตรียมความพร้อมแนะนําผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และเสริมทักษะนักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
ประมวลภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตร ตามโครงการรเตรียมความพร้อมแนะนําผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และเสริมทักษะนักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารดิจิทัล ร่วมสื่อสารผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตรให้กับนักศึกษารหัส 67 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะและให้ความรู้แก่นักศึกษาในการใช้ GEN AI เพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัลอีกด้วย
20 กรกฎาคม 2567
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “บริการวิชาการเพื่องานสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพ; สารสนเทศ - แม่แจ่ม การพัฒนาอาชีพยั่งยืน” ประจำปี 2567 :
#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “บริการวิชาการเพื่องานสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพ; สารสนเทศ - แม่แจ่ม การพัฒนาอาชีพยั่งยืน” ประจำปี 2567 : กิจกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ Upskill และ Reskill การเพิ่ม ยก เปลี่ยนทักษะใหม่ ๆ ในการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมชุมชน (Social Enterprise: ES) หัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (หมู) ในวันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน - สันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ วิทยากรโดย คุณ นางพจนพรรณ สุทธิดุก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทาป่าเปา ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม: แม่ปาน - สันเกี๋ยง โมเดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาความเป็น Area based ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างมูลค่า พัฒนาและยกระดับต่อยอดผลผลิตสินค้าเกษตร สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ตลาด (ผู้บริโภค), นักการตลาด, ผู้ค้าปลีก, นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการธุรกิจ (Startup), วิสาหกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน 3) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภาคเอกชน/ภาคประชาชนสู่นักศึกษา เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ กระบวนการ และเทคนิควิธี ในการสร้าง พัฒนา และจัดทำแผนธุรกิจ รวมถึงมีโอกาสได้ทดลองนำเสนอผลงาน/สินค้า/ผลิตภัณฑ์ และแผนธุรกิจ ร่วมกับนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ร่วมลงทุน ฯลฯ
19 กรกฎาคม 2567
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบรางวัลการแข่งขันพิชชิ่ง MAID Startup Scouting 2024 เพื่อค้นหาสตาร์ทอัพด้านเกษตรและอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบรางวัลจากการแข่งขันพิชชิ่ง MAID Startup Scouting 2024 เพื่อค้นหาสตาร์ทอัพด้านเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดี คณะสารสนเทศสนเทศและการสื่อสาร เป็นหัวหน้าโครงการ สำหรับสตาร์ทอัพที่ได้รับรางวัลในปีนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการแข่งขันคือ 1. แนวคิดเริ่มต้น และ 2.พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งทุกทีมจะต้องมีสมาชิกที่อยู่พื้นที่ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอด สื่อสารนวัตกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรม ทั้งนี้มีทั้งอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้หลากหลายคณะได้เข้าร่วมทีมสตาร์ทอัพ โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้ในการออกแบบการนำเสนอเพื่อการพิชชิ่งกับสมาชิกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 กรกฎาคม 2567
คณะสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ น้องพี่ชาว DC 16 ประจำปี 2567
16 กรกฎาคม 67 คณะสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ น้องพี่ชาว DC 16 ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ และศิษย์เก่า DC เข้าร่วมกิจกรรม และ เพื่อผูกข้อมือรับขวัญ ให้พร แก่น้องๆ นักศึกษาใหม่ สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศเเละการสื่อสาร ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง ทำให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี กัน และได้ทำให้พี่น้องสนิทคุ้นเคยกัน และได้สืบสานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมมพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ อีกด้วย
18 กรกฎาคม 2567
ผู้บริหารและบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงาน Magrow Holding Company Grand Opening และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทของย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
ผู้บริหารและบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงาน Magrow Holding Company Grand Opening และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทของย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Grand Opening Magrow Holding Company สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทของย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษ University Holding company: How and Future of Innovation Driver  รวมถึงจัดให้มีกิจกรรม Magrow Talks ร่วมพูดคุยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ University Holding Company นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท CU Enterprise จำกัด, คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสุริยพงศ์ ทับทิมแท้ อดีตทีมเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย Board member of National Innovation Agency (NIA) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ถามตอบ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทของย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้  สำหรับ Magrow Holding Company นับเป็น University Holding Company แห่งที่ 10 ของประเทศไทย โดยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวเพียรสว่าง บูชา หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ นางสาวอุรัชชา สุวพานิชหัวหน้างานบริการ วิชาการและวิจัย และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
18 กรกฎาคม 2567
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2567 ผลงาน “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน - สันเกี๋ยง สูตรสำเร็จแก้จน ต้นแบบชุมชนยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2567 ผลงาน “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน - สันเกี๋ยง สูตรสำเร็จแก้จน ต้นแบบชุมชนยั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร/ หัวหน้าโครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม: แม่ปาน - สันเกี๋ยง โมเดล มอบหมาย หน.งานบริการวิชาการและวิจัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2567 ผลงาน “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน - สันเกี๋ยง สูตรสำเร็จแก้จน ต้นแบบชุมชนยั่งยืน” ณ โรงเรียนหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฯ ซึ่งการพัฒนากลุ่มฯ สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ดำเนินการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน -สันเกี๋ยง เกิดจาก “น้ำ” ด้วยการบวนการศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 คือ การระเบิดจากข้างใน "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการส่งเสริม อาชีพ ระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อลดการปลูกพืชที่ไม่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนมีกลุ่มวิสาหกิจฯ เป็นศูนย์รวมในการสร้าง ส่งเสริมทัังอาชีพหลักและอาชีพเสริม ซึ่งปัจจุบันการทำงานในกลุ่มฯ จะมีลักษณะเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่มฯ และสมาชิกในชุมชน
15 กรกฎาคม 2567
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานมหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” .
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมงานมหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดงาน มหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง ภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 20.00 นาฬิกา ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น G ลาน Avenue โซน A โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมร่วมเวทีเสวนาพิเศษ ในประเด็นความท้าทายในการสร้างการยอมรับผู้พ้นโทษ  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่-เวทีเสวนาพิเศษ ความท้าทายในการสร้างการยอมรับผู้พ้นโทษ ภายใต้แนวโดยคิด “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” โดยมีพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง และ CEO บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาจารย์วุฒิชัย วงศ์จิโรจน์ ประธานมูลนิธิบ้านพระพร และนายวรยศ บุญทองนุ่ม (แพท พาวเวอร์แพท) โดยมีนายมาฬิศร์ เชยโสภณ เป็นผู้ดำเนินการเวทีเสวนา-บูธคนหลังกำแพง ที่ออกไปประกอบอาชีพต่างๆ มาแสดงผลงานในอาชีพที่หลากหลาย ทั้งในด้านศิลปะ การแสดง อาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  -บูธหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง อาทิ บริษัท เนสเล่ (ไทย) จำกัด มูลนิธิมาดามแป้ง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิบ้านพระพร รายการอร่อยเลิศกับคุณหรีด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ฯลฯ - บูธร้านหับเผย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังและการแสดงความสามารถจากผู้ต้องขังของเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ เป็นต้น
23 กุมภาพันธ์ 2567
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จับมือ Google News Initiative โคแฟค(ประเทศไทย) และ สสส. จัดอบรมรู้เท่าทันข้อมูลยุคเอไอ
เมื่อวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโคแฟคเสริมพลังพลเมืองเพื่อสังคมสุขภาวะยุคดิจิทัล: โคแฟคแสงเหนือรู้ทันข้อมูลยุคเอไอ จัดโดย Google News Initiative โคแฟค(ประเทศไทย) และ สสส. ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะอื่นๆ เข้าร่วมกว่า 400 คน กิจกรรมดังกล่าว มีคุณธนภณ เรามานะชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อมูล ได้แนะนำรูปแบบของข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนที่เกิดจากมนุษย์และเกิดจากการใช้ AI สร้าง เพื่อให้นักศึกษารู้เท่าทัน รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล เช่น Bard, Gemini Pro และ SynthID นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกการเช็คข่าวโดยการใช้ไลน์แชทบอท @cofact เพื่อเช็คข้อมูลข่าวลวงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
22 กุมภาพันธ์ 2567
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาท และให้รายละเอียดการผลิตสื่อแก่นักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2565 ณ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านวิชาการสื่อสารดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ชุมชนในพื้นที่ อาทิ ผลิตภัณฑ์แคบหมู,ถั่วเน่า,น้ำอ้อย และบ่อน้ำเย็น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในชุมชนเป็นต้น
4 เมษายน 2566
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 ให้แก่นักศึกสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 9 ทุน โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวณัฎฐนัญญา นาใต้ , นายภาณุพงษ์ วรรณราช , นายเอกอภิภัทร์ กุลรัตนรักษ์ , นางสาวแสงดาว เวหะชาติ , นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน , นายภูวไนย พึ่งศรี , นายเกษฎา สมเวที , นายศราวุธ อนันคำ , นาย พัศกรจรัส คำแดง โดยจัดพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 15 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการมอบทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นจำนวนทุนละ 5,000 บาท
28 ธันวาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนร่วมงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนร่วมงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย พร้อมนับถอยหลังงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ วันที่ 16-24 ธันวาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จะร่วมจัดนิทรรศการย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agri-Food Innovation District) จัดกิจกรรมหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการใช้ soft power ในการขับเคลื่อนสังคม และจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการบริการวิชาการของคณะ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายและเวทีบันเทิงตลอดทั้ง 9 วัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้อย่าลืม 16 – 24 ธันวาคม 2566 นี้ พบกับ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
30 พฤศจิกายน 2566
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาท และให้รายละเอียดการผลิตสื่อแก่นักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลประจำปีการศึกษา 2565 ณ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านวิชาการสื่อสารดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนและผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ชุมชนในพื้นที่ อาทิ ผลิตภัณฑ์แคบหมู,ถั่วเน่า,น้ำอ้อย และบ่อน้ำเย็น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในชุมชนเป็นต้น
4 เมษายน 2566
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 ให้แก่นักศึกสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 9 ทุน โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวณัฎฐนัญญา นาใต้ , นายภาณุพงษ์ วรรณราช , นายเอกอภิภัทร์ กุลรัตนรักษ์ , นางสาวแสงดาว เวหะชาติ , นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน , นายภูวไนย พึ่งศรี , นายเกษฎา สมเวที , นายศราวุธ อนันคำ , นาย พัศกรจรัส คำแดง โดยจัดพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 15 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการมอบทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นจำนวนทุนละ 5,000 บาท
28 ธันวาคม 2565
โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH)
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะสำเร็จการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสื่อสารดิจิทัลก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความรับรู้ในศักยภาพของนักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสด 482 นิทรรศการร่วมสมัย ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง เรียนรู้ในเรื่องการจัดการ การติดตั้ง และ ระเบียบของสถานที่จัดงาน ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและต้องมีการเตรียมงานล่วงหน้า และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
17 ตุลาคม 2565
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 058 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ครั้งที่ 2)
28/6/2567 8:41:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 058 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
28/6/2567 8:36:16
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๔๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/2/2565 0:30:45
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะสารสนเทศและการสื่อสารและพื้นที่รอบอาคาร ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
10/9/2564 14:05:49
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ก.ค.64
14/7/2564 16:31:12
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 058 สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ครั้งที่ 2)
28/6/2567 8:41:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 058 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
28/6/2567 8:36:16
ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าถ่ายทำวิดีทัศน์
11/1/2566 16:43:10
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
28/12/2565 11:34:37
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี 2565 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
20/12/2565 17:20:57
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มหกรรม guidance Expo 2023
1/12/2565 12:00:09
โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH)
17/10/2565 15:54:42
คุณสมบัติ นิ่มเงิน ที่ปรึกษาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบ “ทุนการศึกษา” ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
5/10/2565 22:51:55
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ก.ค.64
14/7/2564 16:31:12

 ประกาศทั่วไป

สื่อวีดิทัศน์

?? แนะนำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

?? แคบหมูสูตรดั้งเดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ?? บ่อพวงสันเขา ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาชีวิต บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ?? บ่อน้ำเย็น ชุมชนธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน สันเกี๋ยง

?? Info graphic การบริหารจัดการแหล่งน้ำ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  ?? การผลิตทุเรียนคุณภาพ ?? องค์ความรู้ เรื่อง การตรวจคุณภาพดิน (ภาษาลาว)

?? ฝายชะลอน้ำกับการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ?? น้ำเเละชีวิต สารคดีการเกษตรที่ยั่งยืน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ?? พิธีสืบชะตา ล้านนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบสาน


?? โคกหนองนา Model บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง  ?? ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 ดูวิดีโอเพิ่มเติม..Click


 คณบดี 

รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์


เบอร์โทรติดต่อ 0 5387 5400
Email : chaipiboon@yahoo.com


ภายในหน่วยงาน
สื่อสร้างสรรค์
เอกสารดาวน์โหลด