คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

ปรัชญา : “พัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศด้านสื่อ สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัล อันเป็นรากฐานสู่การพัฒนาการเกษตรเพื่อชุมชนสังคม และประเทศอย่างยั่งยืน”    

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา" และ กิจกรรม"ผู้บริหารพบปะบุคลากร"
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา" เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษา และการดูแลน้องๆ ในรูปแบบการเรียนแบบ onsite และการบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ ตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการของมหาวิทยาลัย, จ.เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย กิจกรรม "ผู้บริหารพบปะบุคลากร" เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน และติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวมของคณะฯ ณ ห้องประชุม IC 103 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
24 มิถุนายน 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ "ส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” หัวข้อ เทคนิค การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ "ส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น และเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับการผลิตผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการยื่นของตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นมากยิ่งขึ้น สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ เทคนิค การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง IC 103 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ ชั้น 1 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
22 มิถุนายน 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปี 2565 และ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ” ประจำปี 2565
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปี 2565 หัวข้อ “การทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย” และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ” ประจำปี 2565 หัวข้อ “การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ” โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดงาน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุดปฐพี เวียงสี เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ณ ห้องประชุม IC 311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
10 มิถุนายน 2565
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และที่ปรึกษาคณบดี เข้ารับโล่เกียรติคุณ "ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร
ขอแสดงความยินดี คุณสมบัติ นิ่มเงิน และคุณมงคล การดี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เข้ารับโล่เกียรติคุณ "ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร" เนื่องในโอกาส "45 ปี 45 ความภูมิใจ คณะผลิตกรรมการเกษตร" มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565     คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับโล่เกียรติคุณฯ มา ณ โอกาสนี้
8 มิถุนายน 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ และพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คุณเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร์ และคุณมงคล การดี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา สาขาการสื่อสารดิจิทัล ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ และบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนได้ชื่อว่า เป็น “บิดาเกษตรแม่โจ้” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
7 มิถุนายน 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดงาน สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของคณะได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยวิทยากร นายธนภัทร ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย และ หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วิทยากรโดย นางสาวมยุรี แก้วประภา ตำแหน่ง หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง และนางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย คุณภัคสุณีย์ ดวงงา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ สังกัด งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง IC 103 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ ชั้น 1 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
7 มิถุนายน 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมตามโครงการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ; การใช้ MS office 365" สำหรับการปฏิบัติงาน ทั้งสายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมตามโครงการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ; การใช้ MS office 365" สำหรับการปฏิบัติงาน ทั้งสายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ โดยมี น.ส.ศุภวรรณ สัจจากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากร ณ ห้อง IC 301 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
6 มิถุนายน 2565
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร. ลงพื้นที่สำรวจชุมชน และผลิตสื่อร่วมกับชาวบ้าน. ตามโครงการพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร. พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล ลงพื้นที่ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อสำรวจชุมชน และผลิตสื่อร่วมกับชาวบ้าน. ตามโครงการพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-24. กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
26 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีปฐมนิเทศ และเปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับเป็นเจ้าภาพจัดพิธีปฐมนิเทศ และเปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม IC 311 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร, ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์  คณาจารย์ และนักวิชาการ เข้าร่วมเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ที่มาของโครงการฯ เกิดจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โคยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงาน และเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การสำรวจและจัดทำข้อมูล การจัดทำแผนที่ป่าไม้ชุมชน การพัฒนาอาหารนวัตกรรม เป็นระยะ 4 เดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 120 คน ทั้งนี้คณะสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพในการรับทำสัญญาจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้
1 มิถุนายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีปฐมนิเทศ และเปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับเป็นเจ้าภาพจัดพิธีปฐมนิเทศ และเปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม IC 311 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร, ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์  คณาจารย์ และนักวิชาการ เข้าร่วมเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ที่มาของโครงการฯ เกิดจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โคยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงาน และเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การสำรวจและจัดทำข้อมูล การจัดทำแผนที่ป่าไม้ชุมชน การพัฒนาอาหารนวัตกรรม เป็นระยะ 4 เดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 120 คน ทั้งนี้คณะสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพในการรับทำสัญญาจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้
29 พฤษภาคม 2563
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมรับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  การจัดกิจกรรมมอบทุนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทั้งทุนพระราชทาน ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน วิสาหกิจ มูลนิธิ กองทุนเพื่อการศึกษาฯ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 104 แหล่งทุน  เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งประเภททุนต่อเนื่อง และทุนรายปี จำนวนกว่า 400 คน
30 มกราคม 2563
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรัตน์ เปสตันยี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2565 อาจารย์และทีม Film Space นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ กลุ่มด้วยใจรัก เข้าได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรัตน์ เปสตันยี จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 (25th Thai Short Film and Video Festival) ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ จ.นครปฐมโดยผลงานภาพยนตร์สั้น Please…See Us เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง อาจารย์และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักวิชาชีพด้านการผลิตภาพยนตร์ และชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่ เพื่อสื่อสารประเด็นทางสังคม ผ่านกระบวนการ Movie base learning เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะแก่ผู้รับสาร ได้เข้าใจ รู้สึก และลุกขึ้นมายืนเคียงข้างคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดย คุณไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ หนึ่งในกรรมการตัดสินรางวัล รัตน์ เปสตันยี กล่าวถึงผลงานครั้งนี้ว่า “หนังทรงพลังเรื่องนี้สะท้อนถึงสภาวะการถูกบีบบังคับที่คนตัวเล็ก ๆ ได้ถูกกระทำโดยภาครัฐ ผ่านภาษาภาพยนตร์ที่สงบเยือกเย็น เหมือนความนิ่งเงียบ...ก่อนพายุจะโหมกระหน่ำเข้ามา"เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 25 (25th Thai Short Film and Video Festival) นับว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยืนยาวที่สุดของประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหนังไทย (Thai Film Foundation) ทั้งนี้ได้มีการจัดฉายภาพยนตร์สั้นมาราธอน และโปรแกรมการประกวดของเทศกาลฯ ได้แก่โปรแกรมรางวัลรัตน์ เปสตันยี โปรแกรมรางวัลดุ๊ก โปรแกรมรางวัลช้างเผือก โปรแกรมรางวัลช้างเผือกพิเศษ โปรแกรมรางวัลปยุต เงากระจ่าง และโปรแกรมรางวัลดิจิทัลฟอรัม
29 ธันวาคม 2564
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญบุคลากร ,นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการอบรมออนไลน์ในโครงการการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญบุคลากร ,นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการอบรมออนไลน์ในโครงการการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล (สำหรับสถาบันการศึกษาทั่วไป) ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้ ความรู้เรื่องขยะและสถานการณ์ของขยะ /กระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติก /พลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียนท่านที่สนใจสามารถแสกน qr code เพิ่อเข้าฟังอบรมในวันบรรยาย
25 ตุลาคม 2564
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (วิชาเอกการสื่อสารดิจิทัล ,นวัตกรรมสื่อสารตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์) ผ่านระบบ TCAS 65 หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. /GED หรือ เทียบเท่า)หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน หรือต่อเนื่อง 2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส. /อนุปริญญา หรือ เทียบเท่าสนใจสมัครได้ที่  http://www.admissions.mju.ac.th    หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 05 3875 405
21 ตุลาคม 2564
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
2 สิงหาคม 2562

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์และชุมชน


สื่อวีดิทัศน์
?? พิธีมอบรางวัลประกวดออกแบบ Graphic Key Visual และ Logo Project ข่าวค่ำ วันที่ 18 มีนาคม 2565 #NBT2HD ?? วิดีโอแนะนำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

?? ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ?? Info graphic การบริหารจัดการแหล่งน้ำ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง 


?? โคกหนองนา Model บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง  ?? วัดเหล่าป่าตาล อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 ดูวิดีโอเพิ่มเติม..Click