คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

ปรัชญา : “พัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศด้านสื่อ สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัล อันเป็นรากฐานสู่การพัฒนาการเกษตรเพื่อชุมชนสังคม และประเทศอย่างยั่งยืน”    

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (วิชาเอกการสื่อสารดิจิทัล ,นวัตกรรมสื่อสารตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์) ผ่านระบบ TCAS 65 หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. /GED หรือ เทียบเท่า)หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน หรือต่อเนื่อง 2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส. /อนุปริญญา หรือ เทียบเท่าสนใจสมัครได้ที่  http://www.admissions.mju.ac.th    หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 05 3875 405
15 ตุลาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Friends For Fact ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันนวัตกรรมการออกแบบไลน์แชทบอท “ ถามเพื่อน " ใน โครงการ Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Friends For Fact : นายธนธัญ ราชตัน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีม โดยมี ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันนวัตกรรมการออกแบบไลน์แชทบอท “ ถามเพื่อน " ใน โครงการ Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic การแข่งขันระดมสมองเชิงลึก หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม ในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2564 จัดโดยมูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิฟรีดิชเนามัน (FNF) โคแฟค (ประเทศไทย) สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น Humanitarian Dialogue
14 ตุลาคม 2564
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2021
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2021 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day ลดการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยเดินทางด้วยการใช้จักรยานหรือเดิน ลดการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โอกาสเดียวกันนี้ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลสำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียว ในการจัดกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุด คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้แทนของแต่ละหน่วยงานรับมอบโล่รางวัล ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
23 กันยายน 2564
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟ
เมื่อวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยเเละอพยพหนีไฟ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการอบรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดอัตราเสี่ยง และการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้น
23 กันยายน 2564
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม "ผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ  ฟองเพชร .อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ และ  อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล รองคณบดี บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร  และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทางระบบออนไลน์  MS-Team meeting สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ได้พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษา ปัญหาด้านการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ของนักศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
17 กันยายน 2564
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร. ลงพื้นที่สำรวจชุมชน และผลิตสื่อร่วมกับชาวบ้าน. ตามโครงการพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร. พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล ลงพื้นที่ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อสำรวจชุมชน และผลิตสื่อร่วมกับชาวบ้าน. ตามโครงการพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-24. กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
26 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีปฐมนิเทศ และเปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับเป็นเจ้าภาพจัดพิธีปฐมนิเทศ และเปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม IC 311 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร, ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์  คณาจารย์ และนักวิชาการ เข้าร่วมเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ที่มาของโครงการฯ เกิดจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โคยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงาน และเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การสำรวจและจัดทำข้อมูล การจัดทำแผนที่ป่าไม้ชุมชน การพัฒนาอาหารนวัตกรรม เป็นระยะ 4 เดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 120 คน ทั้งนี้คณะสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพในการรับทำสัญญาจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้
1 มิถุนายน 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีปฐมนิเทศ และเปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับเป็นเจ้าภาพจัดพิธีปฐมนิเทศ และเปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม IC 311 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร, ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์  คณาจารย์ และนักวิชาการ เข้าร่วมเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ที่มาของโครงการฯ เกิดจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โคยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงาน และเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การสำรวจและจัดทำข้อมูล การจัดทำแผนที่ป่าไม้ชุมชน การพัฒนาอาหารนวัตกรรม เป็นระยะ 4 เดือน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 120 คน ทั้งนี้คณะสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพในการรับทำสัญญาจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้
29 พฤษภาคม 2563
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมรับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  การจัดกิจกรรมมอบทุนครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทั้งทุนพระราชทาน ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน วิสาหกิจ มูลนิธิ กองทุนเพื่อการศึกษาฯ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 104 แหล่งทุน  เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งประเภททุนต่อเนื่อง และทุนรายปี จำนวนกว่า 400 คน
30 มกราคม 2563
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (วิชาเอกการสื่อสารดิจิทัล ,นวัตกรรมสื่อสารตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์) ผ่านระบบ TCAS 65 หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. /GED หรือ เทียบเท่า)หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน หรือต่อเนื่อง 2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส. /อนุปริญญา หรือ เทียบเท่าสนใจสมัครได้ที่  http://www.admissions.mju.ac.th    หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 05 3875 405
15 ตุลาคม 2564
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
2 สิงหาคม 2562

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์และชุมชน


สื่อวีดิทัศน์
?? วิดีโอแนะนำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ?? Info graphic การบริหารจัดการแหล่งน้ำ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง 


?? ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ?? โคกหนองนา Model บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง  ?? วัดเหล่าป่าตาล อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 ดูวิดีโอเพิ่มเติม..Click