คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
Faculty Of Information And Communication

ปรัชญา : “พัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศด้านสื่อ สารสนเทศ นวัตกรรม และดิจิทัล อันเป็นรากฐานสู่การพัฒนาการเกษตรเพื่อชุมชนสังคม และประเทศอย่างยั่งยืน”    

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการพร้อมด้วยนางศิริพรรณ ขยัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี  และบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ โดยประกอบพิธีถวายสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ จัดขึ้นเนื่องจากเนื่องด้วยในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๓๓๗ พระเจ้ากาวิละ ได้ทรงนำทัพเข้าร่วมกับทัพหลวงของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการทำศึกสงครามกับอริราชศัตรู ตั้งแต่พระชนมายุเพียง ๒๔ พรรษา ภายใต้ การนำของพระยาจักรีและพระยาสุรสีห์ เดินทัพจากเมืองลำปางเข้าตีขับไล่ข้าศึกออกจากเมืองเชียงใหม่ และ ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็น “พระยากาวิละสุริยวงศ์” ต่อมา รัชกาลที่ 9 ทรงสถาปนาพระเจ้ากาวิละ ขึ้นเป็น "พระยาวชิรปราการ ตำแหน่งเจ้าเมืองเชียงใหม่ และได้รับสถาปนาขึ้น เป็นเจ้าเมืองประเทศราช มีนามศักดิ์สมญาว่า “พระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ์อินทรสุรศักดิ์ สมญามหาขัตติย ราชชาติราชาไชยสวรรย์ เจ้าขัณฑสีมาพระนครเชียงใหม่ราชธานี” เป็นใหญ่ในล้านนา ๕๗ หัวเมือง ทรงครอง เมืองเชียงใหม่ จนถึงปีพุทธศักราช ๒๓๕๘
7 กุมภาพันธ์ 2566
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค
นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค วันที่ 20 มกราคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสื่อสารดิจิทัลรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานคลิปวิดีโอ “โป่งแยงฟาร์ม” โดยทีม Win Hurricane ซึ่งสมาชิกในทีมมีดังนี้ 1.ฉัตรมงคล ไชยวงศ์ 2.ญาดา ปะละปิก 3.ณัฎฐณิชา บัวกัน 4.ธีรพัฒน์ เพ็ชรชุมพล 5.ปฎิพงศ์ แปงกุลณะ 6.ปาฎิหาริย์ บุษดี 7.ภาคิน พันธุ์เกษม 8.ศุภวัฒน์ อิ่นแก้ว 9.หัสวรรษ สุริยา 10.ปพัชญา สุทธา ส่วนรางวัลชมเชยจากผลงานคลิปวิดีโอ กาแฟ ณ แม่ตอนหลวง โดยทีม แมวสีขา สมาชิกทีมแมวสีขา มีดังนี้ 1.เจษฎา ระวาดชู 2.ธิดารัตน์ บัวเย็น 3.นิสารัตน์ อ่ำศรี 4.บุษบา ธารดิลก 5.ปพิชญา สัสดี 6.หทัยกาญจน์ อิ่นแก้ว 7.ทวีทรัพย์ ใจคำ โดยทั้ง 2 ทีม มีอาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ เป็นที่ปรึกษา โดยบูณาการเข้ากับวิชา สด.387 การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการเกษตร การแข่งขันประกวดเรื่องราวของดี 4 ภาค จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้านการเกษตรในภูมิภาคต่างๆที่ต้องการส่งต่อให้กับผู้ชม
23 มกราคม 2566
คณะสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด”
คณะสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด”วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพด้วยธรมชาติบำบัด ภายใต้โครงการ “Healthy and Happy Workplace” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรเข้าร่วม ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษสู่ความยั่งยืนบ้านดงเจริญชัย ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “ระบบเกษตรสุขภาพ”และ หัวข้อ “ธรรมชาติบำบัด; การดูแลสุขภาพด้วยวิธีทางธรรมชาติ”   สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด ที่จัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีโอกาศได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งตามหลักแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ
3 มกราคม 2566
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาบุคลากร ประจำปี 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาบุคลากร ประจำปี 2565  วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมด้วยบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2565 จัดโดยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพดี แข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นพลังสำคัญต่อการทำงานและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่เป้าหมาย
29 ธันวาคม 2565
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 ให้แก่นักศึกสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 9 ทุน โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวณัฎฐนัญญา นาใต้ , นายภาณุพงษ์ วรรณราช , นายเอกอภิภัทร์ กุลรัตนรักษ์ , นางสาวแสงดาว เวหะชาติ , นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน , นายภูวไนย พึ่งศรี , นายเกษฎา สมเวที , นายศราวุธ อนันคำ , นาย พัศกรจรัส คำแดง โดยจัดพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 15 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการมอบทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นจำนวนทุนละ 5,000 บาท
28 ธันวาคม 2565
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 ให้แก่นักศึกสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 9 ทุน โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวณัฎฐนัญญา นาใต้ , นายภาณุพงษ์ วรรณราช , นายเอกอภิภัทร์ กุลรัตนรักษ์ , นางสาวแสงดาว เวหะชาติ , นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน , นายภูวไนย พึ่งศรี , นายเกษฎา สมเวที , นายศราวุธ อนันคำ , นาย พัศกรจรัส คำแดง โดยจัดพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 15 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการมอบทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นจำนวนทุนละ 5,000 บาท
28 ธันวาคม 2565
โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH)
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะสำเร็จการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสื่อสารดิจิทัลก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความรับรู้ในศักยภาพของนักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสด 482 นิทรรศการร่วมสมัย ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง เรียนรู้ในเรื่องการจัดการ การติดตั้ง และ ระเบียบของสถานที่จัดงาน ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและต้องมีการเตรียมงานล่วงหน้า และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
17 ตุลาคม 2565
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถ่ายภาพกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก กิจกรรม : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ” ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (TCAS 66) วิทยากรจาก ทปอ.รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (ผู้จัดการระบบ TCAS) ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ ครูแนะแนว จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
30 กันยายน 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องสตูดิโอโทรทัศน์ ic106 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ โดยมีอาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น และ คุณธนพล ฟูศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทนอร์ทเทิร์น อาร์ต จำกัด มาบรรยายในหัวข้อการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่(startup) ในยุคดิจิทัล สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
8 กันยายน 2565
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 ให้แก่นักศึกสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 9 ทุน โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวณัฎฐนัญญา นาใต้ , นายภาณุพงษ์ วรรณราช , นายเอกอภิภัทร์ กุลรัตนรักษ์ , นางสาวแสงดาว เวหะชาติ , นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน , นายภูวไนย พึ่งศรี , นายเกษฎา สมเวที , นายศราวุธ อนันคำ , นาย พัศกรจรัส คำแดง โดยจัดพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 15 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการมอบทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเป็นจำนวนทุนละ 5,000 บาท
28 ธันวาคม 2565
โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH)
นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะสำเร็จการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสื่อสารดิจิทัลก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความรับรู้ในศักยภาพของนักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสด 482 นิทรรศการร่วมสมัย ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง เรียนรู้ในเรื่องการจัดการ การติดตั้ง และ ระเบียบของสถานที่จัดงาน ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและต้องมีการเตรียมงานล่วงหน้า และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
17 ตุลาคม 2565
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถ่ายภาพกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก กิจกรรม : Make the most of yourself. Focus on your goal! พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ” ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (TCAS 66) วิทยากรจาก ทปอ.รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (ผู้จัดการระบบ TCAS) ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ ครูแนะแนว จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
30 กันยายน 2565
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องสตูดิโอโทรทัศน์ ic106 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ โดยมีอาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น และ คุณธนพล ฟูศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทนอร์ทเทิร์น อาร์ต จำกัด มาบรรยายในหัวข้อการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่(startup) ในยุคดิจิทัล สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
8 กันยายน 2565
ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าถ่ายทำวิดีทัศน์
11/1/2566 16:43:10
นักศึกษา สาขาวิชา การสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
28/12/2565 11:34:37
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี 2565 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
20/12/2565 17:20:57
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มหกรรม guidance Expo 2023
1/12/2565 12:00:09
โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (DC YOUTH)
17/10/2565 15:54:42
คุณสมบัติ นิ่มเงิน ที่ปรึกษาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบ “ทุนการศึกษา” ให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
5/10/2565 22:51:55
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ก.ค.64
14/7/2564 16:31:12

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์และชุมชน


สื่อวีดิทัศน์

?? หมูอินทรีย์เเดดเดียว ผลิตภัณฑ์แปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง  ?? เกษตรอินทรีย์ คือ สมดุลของธรรมชาติ ?? องค์ความรู้ เรื่อง การตรวจคุณภาพดิน (ภาษาลาว)

?? ฝายชะลอน้ำกับการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ?? น้ำเเละชีวิต สารคดีการเกษตรที่ยั่งยืน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ?? Info graphic การบริหารจัดการแหล่งน้ำ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง 


?? โคกหนองนา Model บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง  ?? ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 ดูวิดีโอเพิ่มเติม..Click